Konsartiin finfinneeti iddo galmaa miliniyeemititti kabajamee  jira.

Iddoo kabaja lammitu lammif birmaata jedhu kana irrati maqllaqinni guuraamu marri isaatu akka ummaata oromoo naannoo sumalee irra buqa’aanif akka oolu ibsameera.dhimma kana keessaati kayyoon dhimma konsartii kana kan dhimma siyaasa biroo ofi keessa qabu osoo hintaane ummata oromoo akkuma jiruun hirmaachise akka ummata sanaaf deegarsii cimaan argamuudha.isa kana qaamni biroo akka waan oromoon finfinne keessa ummata biroo baasudhaf godhaani ummata hafarsaa jiran kan jiru soba akka ta’e ummaani keenna kan itiyophiyaa keessa wojjiin jiraacha jirru hubachu qabna.dhimma lammitu lammiif birmaata jedhu kana keessaati lammiin biyya tana keessa jiraan martiinu tokko akka taane hubaachun barbaachisaadha.ummata oromoo deegaruudhaf dhalataa oromoo ta’u qofa osoo hintaane lammiin biyya tana keessa jiraatu martiinu dirqamaa uumaamini wol wojjiin nukaaye ta’u hubachuu qabna.kanaaf yeroo ummaani Amaaraa,Affaari,Tigiraayii,Be.Gumzii,Ummaata Kibbaa,Gambeella,Sumaalee kan birootis yoo miidhaame ummata oromoo hingalchuu jechuudha miti.ummaani oromoo ummaata sumaalee yeroo miidhaan irra gahe deeggaaruun ummaani sumaaleetis ummaata oromoo deeggaruun dirqaama umaamaatif dirqaama lammummaati kanaaf wol wojjiin jiraachuun qofti dirqama nurra kaayee waan ta’eef wol deeggaarra kan jedhu irra ummaani oromoo qofa osoo hintaane sabinni birootis konsartii kana irraati argaamtani deeggaarsa cima ummata keenna gotaniif ummaani oromoo jaalala isinif qabu ibsa.ummaani keenna kan biyya itiyophiyaa keessa jirtaan martiinu kan wol deeggaaruun adaa keenna jechuudhaan haaluma amma deeggaraa jirtaan kanaan akka deegarsa kana itti fufaame ummaata keenna qubsuuma godhaamuf akka wol wojjiin goonu jechaa barreeffaama kiyya kan hardha kanuma irrati dhaaba.galatooma horaa bula.

Advertisements
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close