magaalaan mummee mootummaa naanno oromiyaa finfinneedha moo?adaamadha?

heerrii mootumma naanno oromiyaa kan yeroo adda adda foya’ee yoo ta’u heerri jalqaba 1/1987 bahe dhimma magaala mummitti naanno oromiyaa finfinneedha yoo jedhu heerrii 46/1994 bahe ammo adaama jedhe moggaase akkasumaas heeruma kana foyyeessudhan 108/1998 ammas caffeen naanno oromiyaa irra deebi’ee ammas kew 6 jalatti magaalaan mummittiin naanno oromiyaa adaamadha jechuun ka’eera.haata’uuti mee dhimma magaalaan guddiitin finfinne ta’u qabdi moo adaamaa ta’u qabdi dhimma jedhu irrati rakkoole jiraan ilaalu barbaanne.akkuma beekkamu adaama ta’uudhaf dhiisu irrati rakko cima akka ofi keessa qabaatu hubachuun barbaachisaadha.magaalaan mummee mootumma naanno oromiyaa gaafa ta’e dhimmoota magaala naanno oromiyaa keessati kessattu magaala finfinnee keessati rawwatamaan kan aangoo itti qabu gaafa san oromiyaa ta’a jechuudha kana jechuunis seeraa kan magaala finfinneetif baasuu,kan rawwachiisuufi kan hiikus qaama aangoo motummaa sadeenu kan aangoo qabaatu motummaa naanno oromiyaa ta’a jechuudha gaafa kana motummaan feederalawaa kan mootumma jiddu galeessa jedhaamu kun angoo tokkole finfinne irra hinqabu jechuudha.haata’utii mee amma dhugaa nidubbanna yoo jenne magaalaan guddittiin motummaa naanno oromiyaa meeqa keennatu beeka.rakkoon magaalaan mummitii naanno oromiyaa finfinnee ykn adaama ta’u rakkoo maal akka hordofsiisu meeqa keennatu hubaata.horaa bulaa.

Advertisements
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close