labsii oromia keessa tokko kan ta’e

Labsii Lak. 162/2003

Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromyaa Irra Deebiuun Gurmeessuufi Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe
Karoora guddinaa fi tiraansifoormeeshinii gama dinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa karaa milkaaina qabuun hoijirra oolchuun ceumsa (transformation) kutaa dinagdee fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf qaama raawwachiiftuu Naannichaa irra deebiuun bifa haarawaan gurmeessuun barbaachisaa taee waan argameef;
Akkaataa Heera Mootummaa Naannichaa Fooyyaee Bahe, Labsii Lak. 46/1994 Keewwata 49(3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera.
KUTAA TOKKO

WALIIGALA
Mata Dure Gabaabaa

Labsiin kun Labsii Qaamoolee Raawwachiiftuu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irraa Deebiuudhaan Gurmeessuu fi Aangoo fi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe, Labsii Lak. 162/2003 jedhamee waamamuu ni dandaa.
Hiika

Akkaataan jechichaa hiika biraa kan kennisiisuuf yoo taee malee, labsii kana keessattii:

Caffee jechuun akkaataa Heerichaan Keewwata 46 Keewwata Xinnaa 1 jalatti tumameen kan dhaabbate Qaama Seera Baasaafi abbaa aangoo olAanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaati.

Mootummaa, jechuun Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha. 

Heera, jechuun Heera Fooyyaaa Mootummaa Naannoo Oromiyaati.

Mana Mare, jechuun sadarkaa Aanaa fi Gandaatti filannoo uummataatiin bakka buaa uummataa hundeeffameedha.

Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa, jechuun qaama raawwachiiftuu olAanaa Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha.

Mana Maree Bulchiinsa Godinaa, Magaalaa, Aanaa ykn Gandaa, jechuun qaama raawwachiiftuu sadarkaa Godinaa, Magaalaa, Aanaa fi Gandaatti dhaabbateedha.

Manneen Hojii Biroo jechuun, labsii kanaa fi seerota birootiin kan dhaabbatan Biirolee, Waajjiraalee, Abbaa Taayitaa, Ejansoota, Koomishinota, Inisitiiyutota, Interpraayizoota, Dhaabbatootaa fi qaamolee raawwachiiftuu kana fakkaatan ni dabalata.

Manneen Mootummaa, jechuun, Manneen jireenyaa, Gamoowwan fi Galmoowwan qabeenyuummaan isaanii kan Mootummaa ta`an hunda ni dabalata.
Ibsa Saalaa

Ibsi Labsii kana keessatti saala dhiiraatiin ibsame dubartiidhaafis ni raawwta.
Gurmaaina

Imaammatoota, tarsiimoowwanii fi seerota Mootummaa kan Hojirra oolchuu fi Hojiilee Bulchiinsaa kan raawwatu, qaamni raawwachiiftuu gurmaainsa armaan gadii ni qabaata:

Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa;

Waajjira Pireezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa;

Biirolee fi Manneen Hojii Biroo;

Mana Maree Bulchiinsa Godinaa;

Mana Maree Bulchiinsa Aanaa;

Mana Maree Bulchiinsaa Magaalaa;

Mana Maree Bulchiinsa Gandaa.

Qaamni Raawachiiftuu kamiiyyuu akkuma gosaa fi baayina hojii isaatiin Manneen Hojii, dameewwanii fi Adeemsoota Hojii adda addaa qabaachuu ni dandaa.

Keewwata kana Keewwata Xiqqaa 2 jalatti kan tumame akkuma eegametti taee, hojii wal-fakkaatu kan raawwatan yoo taan qaamoleen raawaachiiftuu hojjettoota deeggarsaa fi tajaajila adda addaa waliin fayyadamuu ni dandau. Tartiibni raawwii isaa qajeelfama Mana Maree Bulchiina Mootummaa Naannichaatiin kan murtaau taa.
Mudamaa fi Ittiwaamama

Hooggantoonni qaama raawwachiiftuu miseensa Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa taan, Pireezidaantii Naannichaatiin dhiyaatanii Caffeedhaan muudamu.

Itti Aantotni Hooggantoota Keewwata kana Keewwata Xiqqaa 1 jalatti caqafaman Pireezidaantii Naannichaatiin dhiyaatanii Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatiin muudamu.

Hooggantonni Qaamolee Raawwachiistuu miseensa Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa hintaane, Pireezidaantii Naannichaatiin dhiyaatanii, Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatiin muudamu.

Miseensonni Mana Maree sadarkaa kamittuu argamanu hundi, miseensummaa isaaniitiin murtee kennaniif ittigaafatamummaa waliinii ni qabaatu.

Kan keewwatoota xixiqqaa keewwata kanaatiin ibsaman akkuma eegametti taee, itti waamamni Hogganaa Qaama Raawwachiiftuu labsii kanaan hundeeffame  kamiiyyuu, Pireezidaantii Mootummaa Naannichaatiif taa.

Itti Aanaan Qaama Raawwachiiftuu  kamiiyyuu Pireezidaantiidhaan dhiyaatee Mana Maree Bulchinsa Mootummaa Naannichaatiin muudame, itti waamamnisaa hogganaa isaatiif taa.

KUTAA LAMA

WAAEE PIREEZIDAANTII, ITTI AANAA PIREEZIDANTII FI MANA MAREE BULCHIINSA MOOTUMMAA NAANNICHAA

Aangoo fi Hojii Pireezidaantii

Aangoo fi Hojiin Pireezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Heera Naannichaa Keewwata 57 irratti kan tumame yoo tau, Hogganaa olAanaa Qaama Raawwachiiftuu Naannichaa tauudhaan labsii kanaa fi seerota biraatiin dhimmoota ibsaman  kamiiyyuu ilaalchisee Mootummaa Naannichaa ni hooggana; bakka ni bua.
Aangoo fi Hojii Itti Aanaa Pireezidaantii

Aangoo fi Hojiin Itti Aanaa Pireezidaantii Bulchiinsa Motummaa Naannoo Oromiyaa, Heera Naannichaa Keewwata 58 tiin kan tumame taa.

Hojiiwwan dhimma maayikroo fi xixiqqaa ilaallatan irratti kallattiidhaan xiyyeeffachuun ni hojjata.

Itti Aanaan Pireezidantii, Manneen Hojii itti waamamni isaanii isaaf ta`an ol`aantummaan ni gaggeessaa; Hojii isaanii ni qindeessaa; hordoffii fi deeggarsa walirraa hin citne ni taasisa; akka taasisamus ni godha.
Aangoo fi Hojii Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa

Aangoo fi Hojiin Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa, Heera Naannichaa Keewwata 55 tiin kan tumame taa.

Ittiwaamamni Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa Pireezidaantii Mootummaa Naannichaa fi Caffeef taa.
Miseensota Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa

Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa miseensota armaan gadii ni qabaata.

Pireezidaantii Mootummaa Naannichaa;

Itti Aanaa Pireezidaantii Mootummaa Naannichaa;

Hooggantoota Biiroolee Labsii kanan Keewwata 12 Keewwata Xiqqaa 1 (1-16) jalatti tarreeffaman gaggeessan;

Hooggantoota biroo Pireezdaantichi miseensummaan akka hirmaatan filatu.

Kan Keewwata kana Keewwata Xiqqaa 1(c) fi (d) jalatti ibsaman, walgaii Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannchaa irratti argamuu yoo hin dandeenye, itti aantota isaaniitiin ykn Itti antota tokko ol yoo taan ifatti adda baee Itti Aanaa bakka buuummaan keennameefiin bakka buamuu ni dandau. Bakka buummaan yoo ifaan hin kennamne Itti Aanaan yeroo mudamaa dursee muudame walgaicha irratti ni hirmaata.

Keewwata kana Keewwata Xiqqaa 1 jalatti kan tumame yoo jiraateeyyuu, Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa lakkoofsa miseensota isaa akka barbaachisummaa isaatti dabaluu ykn hirsuu ni dandaa.

Waaee Sirna Walgaii Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa

Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa:

Dambii Keessoo mataa isaa ni qabaata;

Walgahii idilee fi akka barbaachisummaa isaatti walgaii ariifachiisaa ni qabaata;

Walgaichi guutuu kan tau miseensotasaa keessaa harka walakkaa ol yoo argamaniidha;

Murtiin darbu sagalee caalmaadhaan taa; yammuu sagaleen walqixa tau, yaadni Pireezidaantichaan deeggarame murtee Mana Marichaa taa.

Pireezidaantiin:

Mirgi ajandaa qabasiisuu miseensota Mana Marichaa akkuma eegameetti taee, dhimmoota ajandaan dhiyaachuu qaban ni murteessa;

Walgaicha ni gaggeessa;

Dhimmootni ajandaadhaan dhiyaatan Koree Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatiin ilaalamuu kan qaban taee yoo argame, walgaicha yeroo biraaf ni dabarsa.
Waa`ee Koree Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa

Manni Marichaa, aangoo fi hojii isaa haalaan bahuu akka isa dandeessisu Koree Dhaabbataa ykn Koree Yeroo, miseensota Mana Marichaa kan of-keessaa qabu hundeessuu fi qabaachuu ni dandaa.

Aangoo fi Hojiin Koreewwan Dhaabbii Dambii keessoo Mana Marichaatiin ni murtaa`a.
KUTAA SADII

WAAEE BIIROOLEE FI MANNEEN HOJII BIROO
Hundeeffama

Qaamoleen Raawwachiistuu Mootummaa kanatti aanan labsii kanaan hundeeffamanii jiru.

Waajjira Pireezidaantii  Mootummaa Naannoo Oromiyaa;

Biiroo Industrii fi Misooma Magaalaa Oromiyaa;

Biiroo Qonnaa Oromiyaa;

Biiroo Siiviil Sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa;

Biiroo Barnoota Oromiyaa;

Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa;

Biiroo Haqaa Oromiyaa;

Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa Oromiyaa;

Biiroo Bishaanii, Albuudaa fi Inarjii Oromiyaa;

Biiroo Maallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa;

Biiroo Lafaa fi Eegumsaa Naannoo Oromiyaa;

Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Oromiyaa;

Biiroo Galiiwwannii Oromiyaa;

Biiroo Dhimma Dubartootaa fi  Daa`immanii  Oromiyaa;

Biiroo Dhimma Dargaggootaa fi Ispoortii Oromiyaa;

Biiroo Aadaa fi Turiziimii Oromiyaa;

Komishinii Barnoota, Leenjii Teekiniikaa fi Ogummaa Oromiyaa;

Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii fi Geejjibaa Oromiyaa;

Abbaa Taayitaa Too`annoo Dhaabbilee Misooma Mootummaa Oromiyaa;

Ejansii Babal`ina Waldaa Hojii Gamtaa Oromiyaa;

Ejansii Daldalaa Oromiyaa;

Koomishinii Investimantii Oromiyaa;

Ejansii Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa Oromiyaa;

Koomishinii Polisii Oromiyaa;

Koomishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessa Oromiyaa;

Koomishinii Misooma Naannoo Horsiisee Bulaa Oromiyaa;

Koomishinii Qophii fi Ittisa Balaa Oromiyaa;

Inistitiyuutii Qarannoo Qonnaa Oromiyaa;

Dhaabbata Bulchiinsa Manneen Mootummaa Oromiyaa;

Biiroolee fi Manneen Hojii Keewwata kana Keewwata Xiqqaa 1 jalatti ibsaman akka barbaachisummaa isaatti dameewwan qabaachuu ni danda`u.
KUTAA AFUR

WAAEE AANGOO FI HOJII QAAMOLEE RAAWWACHIIFTUU
Aangoo fi Hojii Waliinii

Qaamoleen Raawwachiiftuu  kamiiyyuu Aangoo fi Hojii labsii kanaan isaaf kenname ilaalchisee:

Imaamata, sagantaa, karoora, Seeraa fi Qajeelfama Mootummaa hojirra ni oolcha;

Aangoo fi Hojiilee labsii kanaa fi akkuma haala isaatti seeroota birootiin kennamaniif Hojirra oolchuudhaaf kan gargaaran imaammatoota, tarsiimoo fi sagantaalee Mootummaa Naannichaa ni burqisiisa, yammuu hayyamamus Hojirra ni olcha;

Hoji isaa ilaalchisee yeroodhaa yerootti qorannaa fi qoannoo Hojii ni taasiisa; ragaaleewwanii fi istaatistiiksii adda addaa walitti ni qaba; ni qindeessa; ni gabaasa; ni tamsaasaa;

Hojiilee ijaarsa dandeettii ni gaggeessa;

Karoora hojii fi baajata waajjirasaa ni qopheessa; yammuu hayyamamus hojirra ni oolcha;

Akka seeraatti hojettoota ni mindeessa; ni bulcha; ni gaggeessa;

Qaamota adda addaa wajjin qunnamtii ni godha; waligalteewwanis ni mallatteessa;

Imaamata, seerota, sagantaalee misoomaa fi piroojaktootni baasu dhimma dubartoota tilmaama keessa kan galche tauu isaa ni mirkaneessa; akkaasumas koorniyaa fi dhimma daaimmanii idileessuu qaama hojii isaa godhatee ni raawwata;

Manneen Hojii fi waajjiraaleen itti waamamni isaanii isaaf taan olaantummaan ni gaggeessa; ni qindeessa; gurmaaina, sagantaawwan Hojiisaanii fi baajata isaanii qoratee Qaama Mootummaa ilaallatutti akka dhiyaatu ni murteessa;

Aangoo fi ittigafatamuummaa kennameef keessatti miidhamtootni HIV/AIDS fi qaama miidhamtonni haala itti fayyadamtota qixxee fi hirmaataa guutuu taan ni miijeessa;

Baajatni Mootummaarraa isaaf ramadamu seeraa fi sirna faayinaansii eeggatee dhimma ramadameef qofaaf ooluu isaa ni mirkaneeffata;

Ittisaa fi toannoo HIV/AIDS irratti xiyyeeffatee ni hojjeta;

Haala addaatiin yoo murtaae malee galii keessaa nagahee Biiroon Maallaqaa fi Misooma Diinagdee maxxansuun walitti ni qaba;

Qabeenyaa ni horata; ni himata; ni himatama;

Hojiisaa galmaan gauuf kan gargaaran Hojiilee biroos ni raawwata.
Waajjira Pireezidantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Waajjirichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata:

Aangoo fi Hojiin waajjira kanaaf Heera Mootummaa Naannichaatiin keewwata 59 jalatti tumame akkuma eegametti tae, waajjirichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata;

Murteewwan Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa fi Pireezidaantiitiin kennaman olantummaan ni raawwachisa; raawwatiinsa isaanis dhiheenyatti hordofuun deeggersa ni kenna;

Ragaawwan tarsiimaaa fi yaada murtee dhihaatan xiinxaluun, qindeessuun qulqullinaa fi gahumsa isaanii mirkaneessuun Pireezidaantii fi Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannootiif ni dhiheessa;

Komii fi gaaffiiwwan ummataa fi qaamota biroo aangoo fi Hojii Pireezidaantii fi Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatti, akkasumas Waajjira Pireezidaantii ilaallatan irratti deebii fi murtii akka kennamu ni dhiheessa; aangoo isaa kan taan irratti deebii fi murtii ni kenna;

Tajaajila pirootokoolii fi dookimanteeshinii Pireezidaantii fi Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatiif ni kenna.
Biiroo Industrii fi Misooma Magaalaa Oromiyaa

Biirichi Itti Aanaa Pireezidaantii Naannichaatiin kan hogganamu ta`ee, aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaataa:

Industiriin Naannicha keessatti akka babalatu ni taasisa;

Dhimmoota Misooma industrii saffisuuf gargaaran hunda sakattaee haalawwan mijaawaan akka uumaman ni taasisa;

Naannicha keessatti industriiwwan xixiqqaan, giddugaleessaa fi gurguddoon babalatanii ceumsi diinagdee gara industriitti safinaan akka taasifamu cimee ni hojjeta;

Gosoota Industrii tarsiimaaa taaniif xiyyeeffannoo kennuudhaan deeggarsa addaa ni kenna; 

Waldaalee oogummaa gama industriitiin gurmaaan ni jajjabeessa; deeggarsa barbaachisaa taes ni kenna;

Imaammtaa fi tarsiimoo Misooma Magaalaa biyyattii irratti hundaauudhaan imaammataa fi tarsiimoo Magaalaa Naannichaa ni burqisiisa; yammuu hayyamamus Hojirra ni oolcha;

Raawwii Hojii Magaalotaa yeroo yeroodhaan ni hordofa; ni qorata; Magaalota olaantummaan ni hooggana;

Misooma Magaalaa ilaalchisee imaammata, tarsiimoo fi seeronni Mootummaan bahan Hojirra ooluusaanii ni mirkaneessa; ni toata;

Mirgi ofiin of bulchuu Magaalotaaf kenname haala itti cimurratti qorannoo ni adeemsisa; dandeettii raawwannaa isaaniis akka guddisaniif deeggarsa ni kenna;

Bakka buummaa argatuun qaama seerummaa Magaalotaa ni kenna;

Magaalota keessatti Misooma ariifachiisaa fiduu fi dimokiraasiifi Bulchiinsa gaarii dhugoomsuuf tattaaffii taasifamuuf deeggarsa barbaachisaa tae ni kenna;

Sadarkaa Magaalotaa qoratee yaada murtii Mootummaaf ni dhiyeessa; yammuu hayyamamus Hojirra ni oolcha;

Rakkinni Mana jireenyaa Magaalota keessa jiru haala itti salphatu qorchuudhaan Mootummaaf yaada furmaataa ni dhiyeessa; yammuu hayyamamus Hojiirrra ni oolcha;

Namoota Mana jireenyaa ijaarrachuuf waldaan gurmaaan ni galmeessa; ni gurmeessa; waraqaa ragaa qaama seerummaa ni kenna; Manneen jireenyaa qusannaan ijaaraman ilaalchisee qorannaa ni gaggeessa; yammuu hayyamamus Hojiira ni oolcha;

Tajaajiloonni buuura Misoomaa adda addaa kan akka ibsaa, sarara dhangalaaa fi kkf NMagaalota keessatti akka babalataniif qaamolee dhimmi ilaalu waliin ni hojjeta; haala ni mijeessa;

Magaalonni humna galii isaanii akka cimsatan qaama dhimmi ilaalu waliin yeroo yeroon qunnamtii taasisuun haala mijaaaa ni uuma; ni hordofa; ni qorta; deeggarsa barbaachisaa taes ni kenna;

Gatii kiraa fi akkaataa murteen gibira Manaa itti murtaau ni qopheessa; akka qophaaus ni taasisa; yammuu hayyamamus Hojirra ni oolcha;

Waliigaltee gurgurtaa fi bittaa Manaa fi Manneen wabiin qabaman ni galmeessa;

Gatii yeroo meeshaa ijaarsaa fi humna namaa qindeessuun seekteroonni akka beekan ni taasisa;

Magaalonni humna tajaajilaa fi buuura Misoomaa diriirsuuf dandeettii cimsachuuf kan isaan dandeessisu deeggarsa akka argatan dhaabbilee  Mit-Mootummaa fi qaamota gargaarsaa biroo waliin qunnamtii ni taasisa; haala ni mijeessa; ni hordofa; Magaalonnis Magaalota biyya biroo waliin michummaa akka uummataniif qaama ilaalu waliin ni hojjeta;

Qophii fi raawwii karooraa; baajataa fi pilaanii Bulchiinsa Magaalotaa ni hordofa; ni tooata; deeggarsa ogummaa fi teekinikaa ni kenna;

Magaalota keessatti rakkoon dinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa haala furmaata itti argachuu dandau ilaalchisee qaama Mootummaa dhimmi ilaalu waliin ni qorata; tooftaa ni baasa; akka Hojirra oolus ni taasisa;

Dandeettii Raawwannaa Magaalotaa cimsuuf leenjiiwwan adda addaa qopheessee ni kenna; akka kennamus haala ni mijeessa;

Bulchiinsa Magaalotaa giduutti walitti dhufeenyii fi wal gargaarsi akka jiraatu ni qindeessa; ni hordofa;

Manneen Mootummaa Magaalota keessatti argaman akkaataa itti bulanii fi darban ilaalchisee qajeelfama ni qopheessa; yammuu mirkanaaus Hojirra akka oolu ni taasisa;

Guddinni Magaalotaa fi Baadiyyaa akka wal deeggaree deemu qaama dhimmi ilaalu waliin ni hojjata;

Sadarkaa fi koodota ijaarsa Gamoo Naannichaa ni qopheessa; Dizaayniin ijaarsa Naannicha keessatti gaggeeffaman sadarkaa fi koodii eeguu isaanii xiixaluudhaan ni mirkaneessa; olaantummaan ni tooata;

Dizaayniin piroojaktoota ijaarsaa dhuunfaa ykn Investimantii gaggeeffaman sadarkaa fi koodii eeguu isaanii xiinxaluudhaan ni mirkaneessa; hayyama Hojii ijaarsaa ni kenna; ykn qaamni biroo akka kennu bakka buiinsa ni kenna;

Sagantaa adda addaa qopheessuudhaan imaammata, tarsiimoo fi seerota Misooma industirii qaamaa dhimmi ilaaluuf  hubannoo ni uuma; 

Piroojaktoota baajata      Mootummaatiin gaggeeffamaniif waliigalteewwan Hojii ijaarsaa akka qophaaan ni taasisa; yoo barbaachisaa tae ni qopheessa;

Ijaarsa piroojaktoota Mootummaa ilaalchisee madaallii caalbaasii xiinxalee ni mirkaneessa; ykn qaama birootiif bakka buiinsaan ni kenna;

Jijjiirama ykn dabalata Hojii ijaarsaa, jijjiirama gatii, waldiddaa piroojaktoota ijaarsaa irratti uumamuu fi gaaffiilee kanneen irratti dhiyaatan xiinxalee furmaata akka argatan haala ni mijeessa;

Ijaarsa piroojektoota Gamoowwan Mootummaan gaggeessu ni hordofa; kaffaltiiwwan akka raawwatamu ni taasisaa; raawwannaa piroojektoota ijaarsa gamoowwanii madaaluun rakkina mulataniif furmaata ni barbaada; yaada furmaataa argames Mootummaadhaaf ni dhiyeessa;

Ijaarsa gamoowwanii ilaalchisee sadarkaa caalbaasii, ijaarsaa fi wal harkaa fuudhiinsaatti yeroo barbaachisaa taetti tooannoo ni gaggeessa; tarkaanfii sirreeffamaas ni fudhata;

Meeshaa ijaarsaa Naannootti argamuun gamoowwan akka ijaaramanii fi gatiin piroojaktoota gamoowwanii akka gadi buu qorannoo fi sadarkaa adda addaa qopheessee akka Hojirra oolu ni taasisa;

Hojii ijaarsaa irratti hirmaachuudhaaf gaaffiin hayyama kontiraaktarummaa yammuu dhiyaatu xiinxaluudhaan hayyama ni kenna; ni haaromsa; sadarkaa ni guddisa; ni galmeessa; hayyama kenname seeraa fi naamusaan ala ittifayyadamu jedhee yoo amane ni haqa; haala raawwii issanii irratti hundaauun kontiraaktaroota gareedhaan addaan baasee seektaroonni akka beekan ni taasisa;

Sadarkaa diizaaynii Bulchiinsa kontiraataa, ijaarsaa fi gatii piroojaktoota gamoowwanii akka qophaau ni taasisa; qophaaee yoo dhiyaate ni mirkaneessa; dhimmoota kana ilaalchisee Mootummaadhaaf gorsa ni kenna;

Hayyama ogummaa fi gorsitoota ni kenna; ni haaromsa; sadarkaa ni guddisa; ni galmeessa; hayyamni kenname seeraa fi naamusaan ala itti fayyadaman jedhee yoo amane ni haqa; haala raawwii isaanii irratti hundaauun gorsitoota gareedhaan addaan baasee seektaroonni akka beekan ni taasisa;

Buuura Misoomaa Magaalota keessatti hojjetamaniif Hojii Dizaaynii fi sadarkaa ijaarsaa eeggatanii hojjetamuu isaanii ni xiinxala; ni mirkaneessa;

Fedhii leenjii hojjettootaa fi Hojii gaggeessitoota industirii fi Magaalaa addaan ni baasa; leenjiinis akka kennamu qaama dhimmi ilaalu waliin ni qindeessa, ni hordofa;

Manneen Hojii ittiwaamamni isaanii Biiroo kanaaf ta`an ol`aantuumaan ni gaggeessaa; Hojii isaanii ni qindeessa; hordoffii fi deeggarsa walirraa hin citne ni taasisa. 
Biiroo Qonnaa Oromiyaa

Biirichi sadarkaa itti Aanaa pireezdaantiitiin kan hogganamu ta`ee, aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaataa:

Oomishitummaan damee qonnaa akka fooyyau qonnaan bultotaa fi Horsiisee Bultootaaf fi abbootii qabeenyaatiif tajaajila ekisteenshinii fi leenjiin akka babbalatu ni taasisa; paakeejjii mijaaaa tae haala qabatamaa qilleensaatiin ni qopheessa; ni madaala; ni fooyyessa; akka Hojii irra olu ni taasisa; ni hoggana;

Callaa guddistuu gosa adda addaa Oomishaa fi Oomishtummaa qonnaa guddisuuf gargaaran bakka barbaadamutti qulqullina isaa eegee yeroodhaan qotee bultotaa fi Horsiisee Bultootaaf akka dhiyaatu haala  ni mijeessa; ni hoogana; ni hordofa;

Dubartoonni fi dargaggoonni Hojii Misooma qonnaa keessatti qooda fudhattootaa fi fayyadamtoota akka taa ni hojjata; haala ni mijeessa;

Gabaa biyya keessaa fi biyya alaatiif, akaasumas waarshaaleedhaaf meeshaleen dheedhii oomishaalee qonnaa sadarkaa qulqullinni isaanii eegamee fi baayinaan akka dhiyaachuu dandau sirna ni diriirsa; Hojirra ooluusaa ni hordofa;

Walitti dhufeenyi qorannoo qonnaa, qonnaan Bulaa fi Horsiisee Bultootaa, eksteenshinii qonnaa fi qaamolee biroo buaa qorannoo irraa fayyadaman akka cimu ni hojjata; ni hooggana;

Teknolojiin hammayyaa biyya keessaas ta`e biyya alaatii burqan gara qotee Bulaatti osoo hin darbin dura inistiitiyuutii qorannoo qonnaa waliin tauudhaan fudhatamummaa isaa ni mirkaneessa; kan bua qabeessa taanii argamanis qonnaan Bultootaa fi Horsiisee Bultootaa hundaaf akka qaqqabanii fi akka ittifayyadaman haala ni mijeessa; ni hooggana;

Ilbiisota oomisharratti miidhaa geessisan tooachuu fi laabraatoriin miidhaanii akka babbalatanii fi tajaajila gaumsa qabu akka kennan ni taasisa;

Daldala qoricha beeyladaa fi farra ilbisootaa seeraa ala taan ni toata; qaama dhimmi ilaalu waliin tarkaanfii seeraa ni fudhata; kan yeroon tajaajilaa itti-darbe haala itti maqfaman ni mijeessa;

Farra biqiltuu fi oomisha qonnaa kan taan weerartoonnii fi ilbiisonni adda addaa omisha irratti miidhaa akka hin geessisne ni toata;

Giddu galeessotni leenjii qonnaan bultotaa akka babbalatanii fi tajaajila ga`aa akka kennan ni taasisa; ni hoggana; ni bulcha;

Dandeettii raawwachiisummaa oggeessota qonnaa fi qonnaan Bultootaa guddisuuf leenjiiwwan adda addaa qopheessuudhaan ni kenna; bu`aa isaas ni hordofa;

Qonnaan Bultootoonnii fi Horsiisee Bultootoonni oomisha sadarkaa gabaan barbaaduun akka oomishan ni taasisa; oomisha isaaniitiif haala gabaa itti argatan qaama dhimmi ilaaluu waliin tauudhaan ni qorata; Hojirras ni oolcha;

Baka hanqinni roobaa jirutti hawaasichi muuxannoo biishaan cimisuu irratti qabu akka gabbifatuu fi teekinolojii haarawaa akka baratan ni taasisa; deeggarsa ni kenna;

Teekinolojiwwan giddu-galeessa qorannoo qonnaarraa bahan Mootummaa, Abbootii Qabeenyaa dhuunfaa, Qotee Bulaa, Horsiisee Bultootaa fi waldaaleedhaan akka baayatnii fi raabsaman deeggarsa barbaachisu ni kenna; qooda fudhattootas ni jajjabeessa;

Galiin gurgurtaa callaa guddistuu qonnaafi teeknoolojii biirichaan Qotee Bultootaa fi Horsiisee Bultootaaf dhiyaatan haala seera qabeessa taeen akka sassaabamanii fi qaamolee ilaaluuf galii akka taan ni taasisa;

Misoomni Qonnaa Naannichaa gabaadhaan akka hogganamuu fi sirni mijaaaa oomisha qonnaa fi callaa guddistuu akka uumamu haala ni mijeessa;

Naannicha keessatti gatii oomisha qonnaa fi calla guddistuu tasgabbeessuuf yaada furmaataa gargaaran qorannoo gaggeessuudhaan ni dhiyeessa; Mootummaadhaan yeroo hayymamus Hojirra ni oolcha;

Qonnaan Bultootoonni, Horsiisee Bultootaa fi invastaroonni Misooma qonnaarratti bobbaan oomisha gatii fi qulqullinaan dorgomuu dandau akka oomishan gochuuf gabaa biyyaa keessaa fi biyyaa alaa qaama dhimmi ilaalu waliin dhiyeenyaan hordofee odeeffannoo guutuu taee fi yeroosaa eeggate akka argatan ni taasisa;

Qonnaan Bultootoonnii fi Horsiisee Bultootoonni Naannichaa bitta callaa guddistuu fi oomisha qonnaatiif liqii akka argatan qaama dhimmi ilaalu waliin tauudhaan haala ni mijeessa; ni hordofa;

Qorannoo, Diizayinii fi ijaarsa misoma jalisii xixiqqaa hirmaannaa uummataatiin hojjataman ni raawwata; ni raawachiisa; Hojii ijaarsaa ni hordofa; ni tooata;

Buuuraalee Misooma jalisii xixiqqaa ijaarsi isaanii xumurame ittifayyadamtootaaf dabarsee ni kenna; Hojiin haaromsaa fi suphaa humna ittifayyadamtootaa ol yoo tae haaromsaa fi suphaa ni gaggeessa;

Seerarratti hundaauun itti fayadamtonni Misooma jalisii tajaajila ekisteenshinii jal`isii argachuudhaan faayidaa jalisiirraa argatan akka guddisan ni taasisa;

Waldaalee ittifayyadamtota bishaan jalisii ni gurmeessa; ni jajjabeessa; ni leenjisa; ni hordofa;

Qonnaan Bultoota garee misomaatiin ni gurmeessa; ni jajjabeessa; ni leenjisa; ni hordofa;

Waldaalee qonnaan Bulaa ijaaraman akka jajjabaatan deeggarsa teekinikaa ni kenna;

Qaamoleen Hojii Misooma qonnaarrati bobbaan tajaajila laboraatorii biyyoo akka argatan haala ni mijeessa; deeggarsa ni kenna;

Sagantaalee Wabii Nyaataa adda addaa qopheessee Hojirra oolchuun wabii nyaataa ni mirkaneessa; bu`aa isaas ni qorata;

Qophii fi raawwii piroojaktota Misoomaa sagantaa wabii nyaataa Hojirra oolchuuf barbaachisan ni qindeessa;

Naannicha keessatti wabii nyaataa mirkaneessuuf qaamotni raawwachiiftuu dhimmi ilaalu adda addaa karoora yeroo dheeraa, giddu galeessaa fi gabaabaa akka qopheessan ni taasisa, barbaachisaa yammuu tau gargaarsa ni kenna; raawwii isaa ni hordofa; buaa argames ni xiinxala;

Naannicha keessatti guddina dinagdee fiduu fi wabii nyaataa mirkaneessuuf qubatiinsa fedhiirratti hundaae dabalatee sagantaalee adda addaa Mootummaan baasu Hojirra ni oolcha;

Piroojaktota wabii nyaataa raawwachiisuuf fandii ykn burqaa qabeenya biraa ni barbaada; Mootummaa, Dhaabbilee Miti-Mootummaa ykn waldaalee uummataatiin Hojirra akka oolu ni godha; ni tooata;

Biqiltuuwwan, gosoota midhaanii adda addaa, gara biyyaatti seenanii fi biyyaa bahan irratti tooannoo kuwaaraantiinii ni gaggeessa;

Kuwaaraantiinii ilaalchisee seerota jiran Hojirra ooluu isaanii ni hordofa; ni toata; seerota toannoo kanaaf mijaawaa hin taane akka fooyyaan ni taasisa;

Manneen Hojii ittiwaamamni isaanii Biiroo kanaaf ta`an ol`aantuumaan ni gaggeessaa; Hojiisaanii ni qindeessa; hordoffii fi deeggarsa wal-irraa hin citne ni taasisa. 
Biiroo Siviil Sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa

Biirichi sadarkaa itti Aanaa pireezidaantiitiin kan hoogganamu taee, aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata:

Imaammata ijaarsa dandeettii ni burqisiisa; sagantaalee fi baajata barbaachisu ni qopheessa; yeroo hayyamamus Hojirra ni oolcha;

Sagantaalee fi Hojiilee ijaarsa dandeettii Naannichaa olaantummaan ni qindeessa; ni hooggana; ni raawwachiisa; ni hordofa;

Dhaabbileen ijaarsa dandeettiif barbaachisaa taan akka dhaabbatanii fi akka ciman ni taasisa;

Manneen Hojii Mootummaa keessatti Hojiilee ijaarsa dandeetti gaggeeffamaniif deggarsa barbaachisaa tae ni kenna;

Danddeettii raawwachiisummaa dubartootaa guddisuuf xiyyeeffannaa addaa ni kenna; akka kennamus ni hordofa;

Naannicha keessatti gurmaainsa, hojimaatnii fi humni namaa gahumsa qabu Hojirra akka oolu imaammataa fi tooftaalee adda addaa ni baasa;

Naannicha keessatti Aanaalee Misoomaan boodatti hafoo taaniif sagantaa ijaarsa dandeettii addaa ni qopheessa; Hojirra ni oolcha; raawwii isaas ni hordofa;

Hojiiwwan Riifoormii Naannicha keessatti gaggeeffamaa jiran akka ittifufan haala barbaachisu ni mijeessa; qaamolee dhimma kana irratti xiyyeeffatanii hojjetanis dhiheenyatti ni deeggara;

Paakeejiiwwan Bulchiinsa Gaarii haala qabatamaa Naannichaatiin wal simu ni qopheessa; akka Hojirra oolu ni taasisa; Hojirra oolmaa isaas ni hordofa; ni gamaaggama; buaa fi yaada murtee gamaaggamichaa Mootummaaf ni dhiyeessa;

Hojirra oolmaa paakeejii Bulchiinsa gaarii ilaalchisee yeroo yeroon qoannoo fi qorannoo ni gaggeessa; ni xiinxala; yaada furmaataa ni dhiheessa; Hojirra oolmaa isaas ni toata;

Manneen Hojii, Godinaalee, Magaalota, Aanaalee fi Gandoota raawwii Hojii Bulchiinsa gaariitiin fakkeenyummaa qaban dorgomsiisee akka badhaafaman ni taasisa;

Waltajjiiwwan uummataa, leenjiiwwan adda addaa fi woorkishooppii Bulchiinsa gaarii dhugoomsuudhaaf gargaaran yeroo yeroon qopheessee ni kenna; akka kennamus ni taasisa; buaa kallattii kanaan dhufes ni madaala;

Caasaa Mootummaa sadarkaa hundaatti argamu keessatti sirni Bulchiinsa gaarii dhugoomsuuf dandeessisu diriiruu isaa ni mirkaneessa;

Raawii Bulchiinsa gaarii keessatti muuxxannoowwan gaarii argaman qindeessuudhaan bakka hundaatti akka tamsau ni taasisa;

Imaamatootni, tarsiimoowwanii fi seeronni Bulchiinsa siviil sarviisii ilaalchisuudhaan bahan Hojirra ooluu isaanii ni tooata;

Siviil sarviisiin Naannichaa gaumsa fi bua qabeessa tauu isaa ni mirkaneessa;

Fooannaa fi filannoo hojjettoota Mootummaa Naannichaa gaumsa irratti kan hundaae akka tau ni taasisa;

Tooftaalee humni namaa siviil sarviisii Naannichaa keessatti argamu bifa walitti fufiinsa qabuun Misoomaa ittin deemuu fi bua qabeessa ittiin tau ni qiyaasa; Hojirra oolmaa isaas ni hordofa;

Siviil sarviisin Naannichaa gaumsaa fi raawwii Hojirratti hundaaee kaffaltii fi onnachiiftuu addaa addaa akka argatu sirna dandeessisu ni diriirsa; bua qabeesummaa isaas ni madaala; tarkaanfii fooyyainsaa barbaachisaa tae hunda ni fudhata;

Sirni horddoffii naamusa hojjettoota Mootummaa Naannichaa akka diriiru ni taasisa; raawwii isaas ni hordofa;

Seerotni Bulchiinsa hojjettota Mootummaa Maannichaa sirritti Hojirra ooluu isaanii ni hordofa; ni mirkaneessa;

Sagantaalee ijaarsa dandeettii seektara Mootummaa ni qindeessa; kenniinsi tajaajilaa dhaabbilee Mootummaa walitti fufiinsaan akka fooyyau tooftaa ni diriirsa; raawwii isaas ni hordofa; ni madaala;

Sirrummaa gurmaawiinsa Manneen Hojii Mootummaa Naannichaa ni xiinxala; qorannoo fooyyaiinsa gurmaawiinsa irratti deeggarsa barbaachisaa tae ni kenna;

Manneen Hojii Mootummaa Naannichaa keessatti sadarkaan kenniinsa tajaajilaa fi sirni keessumeessa komee diriiruu isaa fi Hojirra ooluu isaa ni mirkaneessa;

Sirni hoggansa qabeenya humna namaa fi sirni ragaalee Manneen Hojii bifa walfaakkatuun akka ijaaramu ni taasisa; giddu galeessa madda ragaalee tauun ni tajaajila;

Seerota bahan irratti hundaauun dhimma hojjettoota Mootummaa umurii sooramaatii ol taan Hojirra tursuu ilaalchisee murtii dhumaa ni kenna;

Waajjiraalee Mootummaa Maannicha keessatti argaman keessatti Hojii dandeettii raawwachiisummaa cimsuuf hojjetamaniif deeggarsa barbaachisaa hunda ni kenna;

Dhabbileen Ijaarsaa Dandeettiitiif barbaachisan Naannoo keenya keessatti akka hundeeffaman ni taasisa;

Qajeelfamoota ramaddii sadarkaa gita Hojii siviil sarviisii sadarkaa feederaalaa ykn Naannichaatti bahan hordofee ramaddii Hojii qaamota raawwachiiftuu ni raawwata;

Qajeelfamoota Manneen Mojii Mootummaa haala gurmaaiinsaa fi fedhii humna namaa isaan barbaachisu itti murteeffachuu dandaaan ni baasa; raawwii isaas ni hordofa;

Gosa kaffaltii durgoo, onnachiiftuu addaa addaa fi iskeelii mindaa qoratee Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatiif ni dhiyeessa; yammuu murtaaus Hojirra ni oolchaa; raawwii isaas ni hordofa;

Manneen Hojii Mootummaa amala addaa qaban irratti buuureffachuudhaan iskeelii mindaa adda tae akka qoratamu Mootummaa Naannichaatiin yammuu ajajamu qoratee Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatiif ni dhiyeessa; yeroo hayyamamus raawwii isaa ni hordofa;

Qaxarriin, ramaddiin, guddinni sadarkaa, dabalanni mindaa, jijjiirraan, leenjii fi naamusni hojjettoota siviilii akkaataa seeraa fi qajeelfama      Mootummaatiin akka raawwatamu ni taasisa; raawwatamummaa isaas ni mirkaneeffata;

Manneen Mojii Mootummaa keessatti akkaataa carraan Hojii dubartootaa itti guddatuu fi koreewwan dhimma hojjetaa ilaallatan keessattis haalli itti hirmaatan Hojirra ni oolcha; raawwii isaas ni hordofa;

Imaammataa fi karoora qabeenya humna namaa Naannichaa qopheessee Mootummaaf ni dhiyeessa; yeroo hayyamamus Hojirra ni olcha; Hojirra ooluu isaas ni hordofa;

Leenjiin hojjettoota Mootummaaf kennamu bua qabeessa akka tau imaammata haala leenjiin biyya keessaa fi biyya alaa itti raawwatamu baasee Mootummaaf ni dhiyeessa; yammuu hayyamamus Hojirra ni oolcha; Hojirra oolmaa isaas ni toata;

Sirni qabiinsa ragaa qabeenya humna namaa Naannichaa haala wal fakkaatuun ni qindeessa; ni gurmeessa; ragaa istaatistiksii Hojjettoota Mootummaa Maannichaa walitti ni qaba; ni qindeessa; Manneen Hojii Mootummaa ragicha barbaadaniif ni raabsa;

Dhimmoota Bulchiinsa humna namaa seeraan ala taan ykn raawwataman qoratee tarkaanfii sirreeffamaa ni fudhata;

Madaallii raawwii Hojii ilaalchisee qajeelfama ni baasa; Hojirras ni oolcha; raawwii isaas ni hordofa;

Akkaataa seeraatiin ol-iyyannoo hojjettoonni Mootummaa dhiyeeffatan irratti murtii dhumaa ni kenna; murtii kennamus ni raawwachiisa;

Hojjettoota gaumsaa fi naamusa dhabuun Hojirraa kaaan ilaalchisee murtii dhumaa ni kenna;

Tooftaalee sirni siviil sarviisii Naannichaa jijjiiran yeroo yeroon qoratee akka Hojirra oolan ni taasisa;

Manneen Hojii ittiwaamamni isaanii Biiroo kanaaf ta`an ol`aantummaan ni gaggeessa; Hojii isaanii ni qindeessa; hordoffii fi deegarsa wal-irra hin citne ni taasisa. 
Biiroo Barnoota Oromiyaa

Biirichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata:

Barnoota Naannicha keessatti kennamu qulqullinni isaa sadarkaa biyyaa waliin kan wal simuu fi gaumsaa fi sirrummaa kan qabu tauusaa ni mirkaneeffata;

Afaan Oromoo afaan barnootaa fi afaan qoannoo fi qorannoo taee babalachaa akka deemu ni taasisa;

Ijoolleen umriin isaanii barnootaaf gahe haala barumsa itti argatan ni karoorsa; barnoontni buuuraa nama barachuu dandau hunda akka walgahu ni taasisa;

Hirmaannaan barattoota dubartootaa akka dabaluu fi tooftaalee harcaina xiqqeessuu dandeessisan baasee Hojirra ni oolcha;

Tooftaa dubartoonni barnootarratti cimanii dorgomtoota gahaa itti tauu dandaan ni mijeessa; Hojirras ni oolcha;

Qaama midhamtoonni carraa barumsaa fi Meeshaalee barumsaa haala itti argatanii fi Naannoon dhaabbilee barnootaa mijaaaa akka tauuf ni hojjeta;

Imaammataa fi sadarkaa barnootaa biyyattii hordofuu fi haala qabatamaa Naannichaatiin wal-simsiisuudhaan sirna barnoota sadarkaa 1ffaa fi sadarkaawwan dabalataa ni qopheessa; hayyama Ministeera Barnootaatin sirna barnootaa sadarka 2ffaa kan akka Afaan Oromoo fi kkf ni qopheessa; Hojirra ni oolcha;

Sadarkaa hundatti kitaaba Afaan Oromoo ittiin baratanii fi kitaabota biroo Afaan Oromootiin ni qopheessa; Meeshaalee deeggarsa barnootaa ni guuta;

Sadarkaa kamittuu barsiisuudhaaf ulaagaaleen guutamuu qaban guutamuu isaanii ni mirkaneessa; barsiisotaa fi ogeessota barnootaa ni leenjisa; akka leenjifamanis ni taasisa; dhaabbilee leenjisaniif beekkamtii ni kenna; yoo sadarkaa hin guunne beekkamtii kenne ni haqa;

Qormaata sadarkaa guutuu biyyattiitti qophaaee ergame Manneen barnootaa Naannichaa keessatti hordofuun ni raawwachiisa;

Gaumsa qormaataa fi waraqaalee ragaa sadarkaa Naannichaatti qophaaanii kennaman ni mirkaneessa;

Dhaabbattootaa fi kolleejjota leenjii barsiisotaa Naannichatti argaman ni hoggana; ni bulcha; ni deeggara;

Dhaabbilee Mootummaa,  Mit-Mootummaa fi abbootiin qabeenyaa Manneen barnootaa oolmaa daaimmaniirraa eegalee hanga sadarkaa 2ffaatti akka banan ni jajabeessa; haarawaa banuufis tae kan duraanii sadarkaa isaanii guddisuuf gaaffiin yammuu dhiyaatu sadarkaa isaa kan eege tauusaa qorachuudhaan hayyama ni kenna; raawwii isaa ni hordofa; investimantii barnoota irratti taasifamu hunda ni jajjabeessa;

Piroojaktoota sagantaa barnootaa raawwachiisuuf gargarsa ni qopheessa; yammuu hayyamamus Hojirra ni oolcha; Manneen barnootaa fi kolleejjoota leenjii barsiisotaa kennaniif deeggarsa ogummaa ni kenna;

Barnootni buuuraa ummataa fi keessumaayyuu qonnaan Bultootaa fi Horsiisee Bultootaan haala waliin gauu dandaamu qorachuudhaan sirna barnootaa gaeessotaa fi idileen ala qopheessee Hojirra ni oolchaa;

Tajaajiloota barnoota dubartootaa, daaimmanii fi gaeessotaatiif deeggarsa ni kenna;

Sagantaaleen barnootaa Meeshaalee qunnamtii hammayyaatiin akka deeggaraman ni taasisa;

Qoannoowwan tajaajila barnootaa fooyyessuu dandeessisan ni adeemsisa; kanneen sadarkaa biyyaatti adeemsifamniif deeggarsa barbaachisaa ni kenna;

Dargaggoonnii fi daaimman naamusaa fi hamilee gaarii horachuudhaan abdii biyyaa  haalli ittiin tauu dandaan ilaalchisee barnoonni lammummaa sagantaa barnootaa keessatti hammatamuu fi ittiin barsiisamuu isaa ni mirkaneessa;

Manneen barnootaa keessatti sirrni alaabaa baasuu fi faaruun Mootummaa Naannichaa Hojirra ooluusaa ni toata;

Haala ittisni HIV/AIDS, eegumsii Naannoo fi barumsi jabeenya qaamaa ittiin kennamuu fi cimu, akkasumas barmaatileen boodatti hafoo taan ittiin ittifamuu dandaamu sagantaa barnootaa keessatti galchuudhaan Hojirra ni oolcha; 

Manneen barnootaa keessatti tajjajiloota adda addaa barattootaaf kennamaan ni qindeessa;

Dhabbattoota gargaarsaa fi abbootii qabeenyaa barnootaa Naannichaa balisuu fi fooyyessuuf gargaarsaa fi deeggarsa taasisaan waliin qunnamtii ni uumma; ni jajabeessa; ni qindeessa;

Dhaabbilee ragaa gauumsaa kennuu dandaan ni hundeessa; ni gurmeessa; ni tooata; 

Leenjii yeroo gabaabaa, idilee fi al-idilee taaniif kaarkulamii qopheessee Hojii irraa akka oolaan ni taasisa; leenjii dandeettii barsiisuummaa fi hoggansaa barnootaa cimsuu ni qindeessa;

Caasaa seektara barnootaa yeroo yeroon qoratee ni fooyyessa; ni gurmeessa; humna namaa barbaachisaa  tae ni ramada;

Ragaa Barnootaa fi Leenjii Naannichaa walitti ni qaba; ni qindeessa; ni tamsaasa; 

Dhabbilee Barnootaa keessatti galii maddisisuun haala ittifayaadamuu dandaan ilaachisee sirna ni diriirsa; Hojii irra akka oolu ni taasisa;
Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa

Biirichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata: 

Imaammatni, seeronnii fi qajeelfamoonni eegumsa fayyaa ummataa ilaalchisuudhaan bahan kabajamuu isaanii ni mirkaneessa;

Barnoota buuura fayyaa hawaasichaaf ni kenna; eksteenshinii fayyaa Hojirra ni oolcha; akka babalatus ni taasisa;

Hospitaalota, buufataalee eegumsa fayyaa, keellaawwan fayyaa fi dhaabbattoota qorannoo fayyaa ni babalisa; ni gurmeessa; ni bulcha;

Dhaabbileen fayyaa Mootummaa humna namaa fi Meeshaalee fayyaaf barbaachisaa taaniin akka guutaman carraaqqii ni taasisa;

Haala hospitaalonni boordiidhaan bulanii fi buufataaleen fayyaa koree hooggansatiin bulan ni qorata; yeroo hayyamamus Hojirra ni oolcha;

Qajeelfama kenniinsaa fi Bulchiinsa tajaajila fayyaa Hojirra ni oolcha; qajeelfamarratti hndaaee boordii fi koree hooggansaa ni hundeessa; Hojiisaaii ni hordofa; ni deeggara; bakka gahee Hojiisaanii hin baanetti akka Hojirraa gaggeeffaman ni taasisa;

Sagantaalee, piroojaktotaa fi dhimmoota fayyaa ilaallatan irratti abbotiin qabeenyaa fi dhaabbilee Miti-Mootummaa waliin ni hojjata;

Abbootii qabeenyaa biyya keessaa fi biyya alaa hospitaaota, buufattoota eegumsa fayyaa, kilinikoota fayyaa, laaboraatoriiwwanii fi faarmaasiiwwan hundessaniif hayyama ni kenna; kanneen qaama biraatiin kennameefis dabaalatee sadarkaa fi qulqullina bahe eeganii hojjachuusaanii ni toata;

Ogeessonni Hojii tajaajila fayyaa ummataarratti bobbaan sadarkaa murteeffame guutuusaanii ni mirakneessa; qulqullinnii fi naamusni Hojii eegamuusaa ni toata;

Eebbifamtoota ogeessota fayyaa kolleejjii saayinsii fayyaa Mootummaa, abbootii qabenyaa fi dhaabbilee  Mit-Mootummaa irraa eebbifamaniif hayyama ogummaa ni kenna; akka barbaachisummaa isaatti qormaata ni kenna; leenjii Hojirraa ogummaa fooyyessu yeroo yeroon qopheessee ni kenna;

Deessistoota aadaa fi hojjettoota fayyaa fedhiidhaan hawaasa keessatti hojjatan yeroo yeroodhaan leenjii ogumma akka argatan haala ni mijeessa; Hojirra ooluusas ni hordofa;

Qorichi aadaa fi tooftaaleen walaansa aadaa fayyisuun isaanii mirkanaae waldhaansa hammayyaa waliin wal-simanii Hojirra akka oolan ni taasisa;

Qoricha buuuraa qulqullinnii fi sadarkaan isaa eegame raabsiin isaa hordofamee uummata akka qaqqabu ni taasisa;

Hojii hayjiniii fi saaniteeshinii uummata keessatti ni gaggeessa;

Tajaajiloonni dhukkuboota daddarbaa ittisuu fi dhabamsiisuuf gargaaran akka kennamanii fi tarkaanfiiwwan barbaachisaa taan kanneen biroos akka fudhataman ni taasisa;

Toannoo kuwaaraantiinii fayyaa uummataa eeguuf taasisamurratti ni hirmaata;

Dhibeewwan hanqina qulqullina bishaanii irraa maddan fayyaa hawaasaarratti miidhaa akka hin qaqqabsiisne haala ittifayyadama isaa irratti barnoota ni kenna; qulqullina isaas ni tooata; akka tooatamus ni taasisa;

Iddoowwan nyaataa, dhugaatii fi kanneen biroo itti oomishamanii fi itti qophaaan, akkasumas itti kuufaman fayyaa namaa fi Naannorratti miidhaa kan hin uumne tauusaanii ni mirkaneessa;

Sagantaan karoora maatii akka Hojirra ooluu fi babalatu ni hojjata;

Tajaajilli talaallii haadholee, yeroo ulfaa fi umurii daumsaa keessa jiraniifi dhukkuba daaimmanii ittisuuf kennamu akka babalatu ni taasisa;

Sababoota kaumsa dhukkubbootaa fi tooftaalee ittisaa ni qorata; tooftaa ittisaas ni baasa; ni barsiisa; dhukkuboota weraraan kaanis hordofuun tooannaa jala akka oolan ni taasisa;

Hospitaaloonnii fi buufataaleen fayyaa galii argatan boordii fi koree hooggansaatiin murteessisanii akka ittifayyadaman deeggarsa barbaachisaa tae ni kenna; haala Hojirra oolmaa isaas ilaalchisee tooannoo fi hordoffii ni taasisa;

Dubartoonni fayyaa isaanii fi hawaasaa eeguun Misooma dinagdee keessatti gahee isaanii akka bahan haala ni mijeessa;

HIV/AIDS ittisuu fi toachuuf qajeelfama ni qopheessa; Mana Maree HIV/AIDSii Naannichaatiin yammuu raggau ni raawwachiisa;

HIV/AIDSn akka hin babalanneef tooftaaleen ittisaa fi tooannoo cimanii akka Hojirra oolan ni taasisa;

Namoonni vaayrasii HIV/AIDS waliin jiraatan, dhukkubsattoonni HIV/AIDS, daaimman sababa dhukkuba kanaan maatiisaanii dhabanii fi miseensonni maatii kanneen miidhaan irra gae haala kunuunsa itti argachuu dandaan ni mijeessa;

Sadarkaa Naannoo fi biyyoolessaatti wal-qunnamtii fi tattaaffiiwwan dhukkuba HIV/AIDS ittisuu fi tooachuuf taasisaman ni deeggara; ni cimsa;

Mirgoonni namoomaa namoota vaayrasii HIV/AIDS waliin jiraatanii fi dhukkubsattoota HIV/AIDS akka kabajamu deegarsa ni taasisa;

 Dhukkubicha ilaalchisee qoannoo fi qorannoo ni gaggeessa; akka gaggeeffamu haala ni mijeessa; ni gargaara; qindoominaan ni hojjata; buaa argamu ni tamsaasa;

Tajaajilli dhukkubichaa haala qorannoo laboraatoriitiin beekuu nama dandeessisuu fi hojimaanni sarbelaansii cimaan hawaasa keessatti tamsaina vaayrasicha hordofuu nama dandeessisu akka jiraatu haala ni mijeessa; ni qindeessa; ni tooata;

Ragaa fi oddeeffannoo HIV/AIDS Naannichaa ni sassaaba; ni gurmeessa; ni xiinxala; ni tamsaasa;

Dhaabbilee Mootummaa fi dhaabbattoota  Mit-Mootummaa, akaasumas waldaalee fi namoota dhuunfaa sochii dhukkubicha ittisuu fi toachuuf godhamu keessatti hirmaannaa taasisan waliin deeggarsi akka taasisamu haala ni mijeessa; qindoominaan ni hojjata; ni tooata;

HIV/AIDS ilaalchisee tooftaa barnoonni balinaa fi qulqullinaan hawaasichaaf gahuu itti dandau ni baasa; Meeshaaleen barnootaa kana deeggaraan akka qophaaanii fi tamsaan haala ni mijeessa; ni tamsaasa; qindoominaan ni raawwachiisa;

Qaamota raawwachiiftuu dhimma ittisaa fi tooannoo HIV/AIDS ilaalchisee sadarkaa hundarratti hundeffamaniif gorsaa fi deeggarsa teekinikaa ni kenna;

Ogeessota dhimma kanarratti bobbaaniif leenjii fooyyessa ogummaa ni qopheessa; ni gaggeessa;

Deeggarsa maallaqaa fi kan biroo akka argamu ni taasisa; dhaabbilee Mootummaa,  Mit-Mootummaa, akkasumas waldaalee, naamota dhuunfaa fi koreen HIV/AIDS Gandaa akkaataa karoora ykn piroojektii baafataniin seeraan akka argatan ni taasisa; ni hordofa; ni tooata;

Gabaasa raawwannaa Hojii qopheessuudhaan Mana Maree fi Boordii ittisaa fi tooannoo HIV/AIDS Naannichaaf ni dhiyeessa; yammuu raggau qaamota dhimmi ilaaluuf ni tamsaasa;

Dhaabbileen Mootummaa Naannichaa Hojii HIV/AIDS karoora isaanii keessatti idileessanii akka qabatanii fi baajata akka qabsiifataniif walumaa galatti HIV/AIDS irratti akka duulan haala ni mijeessa; ni qindeessa; ni tooata.

Biiroo Haqaa  Oromiyaa

Biirichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata: 

Sirni Heeraa fi seerri akka kabajamuu fi olantummaan seeraa akka mirkanaau ni taasisa; qaama dhimmi ilaalu waliin ni hojjeta;

Mirgootaa fi bilisummaan ummataa fi dhuunfaa Heeraafi seerotaan eegaman kabajamuusaanii ni mirkaneessa;

Seeronni bahan  kamiiyyuu raawwii walfakkaataa qabaachuusaanii ni mirkaneessa;

Dhimma seeraarratti Mana Maree Bulchinsa Mootummaa Naannichaatiif gorsa seeraa ni kenna;

Wixinee seeraa baasuun barbaachisaa taee yammuu argamu kakaumsa mataa isaatiin fi wixinee seeraa akka qopheeessu yammuu Mootummaadhaan gaafatamu ni qopheessa; kan qophaaan irrattis yaada seeraa ni kenna;

Seerota Naannichaa sirnaan ni qaba; Hojii kodifikeeshinii fi konsolideeshinii ni raawwata;

Qaamolee dhimmi ilaalu waliin tauudhaan seeronni Federaalaa gara Afaan Oromootti akka hiikaman ni taasisa;

Seerotni bahan Heera Mootummaa, waliigalteewwan addunyaa, mirga dubartootaa fi daaimmanii, akkasumas tumaalee kan biroo biyyi keenya mirkaneessite waliin kan wal siman tauusaanii ni mrikaneessa;

Dubartoonni Bulchiinsa haqaa keessatti qooda fudhattootaa fi fayyadamtoota akka taaniif ni hojjeta; haala ni mijeessa; ni gargaara;

Qorannoo fi qoannoo raawwii seeraa fi ittisa yakkaatiif gargaaran ni gaggeessa; Hojirra ni oolcha;

Hubannoon seeraa hawaasichaa akka gabbatu barumsa hubannoo seeraa ni kenna;

Abukaatota Manneen Murtii Naannichaa keessatti falmuuf ulaagaa guutaniif hayyama ni kenna; ni tooata; ni haqa;

Waldaalee fi dhabbilee  Mit-Mootummaa, buaaf hin hundeffamne ni galmeessa; hayyama qaama seerummaa ni kenna; kaayyoo dhaabbataniif qofa hojjechuusaanii qaama dhimmi ilaalu waliin tauun ni hordofa; gabaasa raawwii Hojii qaama dhimmi ilaaluurraa ergamu buureeffachuun hayyama ni haaromsa; ni haqa;

Waldaalee fi dhaabbilee  Mit-Mootummaa Mootummaa Federaalaarraa hayyama fudhatanii Naannicha keessatti hojjetan ni tooata; qaama dhimmi ilaaluuf ni gabaasa;

Ragaalee aangoo qaamoleen biroo akka galmeessan seeraan kennameen ala jiran, galmeessee ragaa ni kenna;

Qacara, guddina, muudama, soorama, jijjiirraa, naamusaa fi kkf dhimma Bulchiinsa Abbootii Alangaa kan murteessu Gumii Bulchiinsa Abbootii Alangaa ni gurmeessa;

Hojjattootaa fi Abbootii Alangaatiif leenjii ogummaa ni kenna; barumsaaf leenjii seeraa ilaalchisee qaamota dhimmi ilaalu waliin wal taee ni hojjeta;

Dhimma baraarsaa fi dhiifamaa ilaalchisee qaama dhimmi ilaalu waliin taee ni hojjata;

Dhimmoota yakkaa aangoo Manneen Murtii Naannichaa taan poolisii waliin taee ni qorata; Mootummaa bakka buee himannaa ni dhiyeessa; ni falma; barbaachisaa taee yoo argame himannaa ni kaasa;

Murtii Manni Murtii dakaa kennurratti komiin yoo jiraate oliyyannoo ni gaafata; ni falma; gaaffii ijibbaataas ni dhiyeessa;

Namoota gocha yakkaatiin miidhaan qaamaa cimaan irra gahee himata dhiyeeffachuu fi falmuuf humna hinqabne beenyaa akka argataniif himannaa hariiroo hawaasaatiin ni gargaara;

Komiiwwanii fi yaadota murtii Abbaa Alangaa sadarkaa sadarkaan jiranurratti dhiyaataniif qoratee tarkaanfii seeraa barbaachisaa tae ni fudhata;

Mirgaa fi dantaa uummataa fi Mootummaa kabachiisuun barbaachisaa taee yammuu argamu dhimma hariiroo hawaasaatiin himata ni dhiyeessa ykn gidduu seenuudhaan ni falma;

Ragaa baatota seeraa poolisii waliin tauun akka dhiyaatan ni taasisa;

Qorannaa ademsifamu keessatti dhimmicha xiinxaluun akkaataa seeraatiin poolisii waliin furmaata ni kenna;

Yakki rawwatame jira jedhee yammuu amanu ykn shakku poolisii waliin tauudhaan qorannaan akka gageeffamu ni taasisa; sababni gahaan yoo jiraate qorannoon jalqabame akka dhaabbatu ykn qorannoon dabalataa akka gaggeeffamu ni taasisa;

Poolisii waliin tauun ciraa akka  ragaatti fayyadan  adda baasee  samuuda fudhachuun ykn suuraa kaasuun akkaataa qabiinsa ykn haala abbaa qabeennyaaf itti deebiu ilaalchisee qajeelfama ni kenna;

Bulchiinsi sirreffamtootaa fi namoota qabamanii ykn hidhaamanii haala seera qabeessa taeen mirgi isaanii kabajamuusaa ni hordofa; akkasumas namoonni ragaa gahaa malee akka hinqabamne ykn hin hidhamne ofeeggannaa barbaachisaa tae ni taasisa;

Naamoonni yakka  raawwatan  jedhamnii  shakkamanii  tooannaa  jala oolan gochii isaan  raawwatan  mirga wabii  kan eegsisu yoo tae, ykn  ragaan quubsaan  kan  irratti hin argamne yoo tae, poolisii waliin tauun mirga wabii ni eega; ykn akka gadi lakkifaman ni taasisa; badiin yoo raawwatame tarkaanfii seeraa barbaachisaa tae ni fudhata.
Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenya Oromiyaa

Biirichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata: 

Nagaa fi tasgabbiin Naannichaa akka kabajamu humnoota nagenyaa ni gurmeessa; ni qindeessa; ni tooata;

Kaumsa rakkoolee nageenyaa qorachuun tarsiimoon ittisa yakkaa bahee Hojirra akka ooluu ni taasiisa;

Sochii farreen nageenyaa dhabamsiisuudhaaf sochiiwwan godhamanii fi buaawwan argaman ni qorata; qajeelfama ni kenna;

Haala tatamsainaa fi sochii Meeshaalee waraanaa seeraan alaa itti tooatamu ni karoorsa; Hojirras ni oolcha;

Manni Maree Nageenya Naannichaa akka cimu ni taasisa;

Caasaa qaamolee nageenyaa giddutti sirni odeeffannoo cimaa tae akka diriiru ni taasisa;

Walitti dhufeenyi Naannolee ollaa waaliin jiru akka cimu ni karoorsa; konfiraansootaa fi waltajjiiwwan nagaa fi dimokraasii akka qophaaan haala ni mijeessa; raawwiisaas ni hordofa;

Kaumsa waliitti buiinsa nannolee ollaa gidduutti uumaman ni qorata; tooftaa rakkichi itti hiikkatu ni karoorsa; Hojirra ni oolcha;

Daangaa Naannichi Naannolee ollaa waliin qabu addaan baasanii daangessuun yammuu barbaachisu qaamota dhimmi ilaalu waliin tauun qorannoo ni adeemsisa; buaan qorannichaa qaama dhimmi ilaalutti dhiyaatee akka murteen irratti kennamu ni taasisa;

Ummattoonni Naannoo daangaa qabeenya uumamaa walii wajjiin akka misoomsanii fi akka ittifayyadaman haala ni mijeessa;

Walitti dhufeenya Naannolee ollaa waliin jiru ilaalchisee odeeffannoo fi ragaalee barbaachisan walitti ni qaba; ni qindeessa; gara qaama ilaalutti ni dabarsa;

Qajeelfama Mootummaan baasurratti hundaauudhaan humna milishaa ni fila; ni leenjisa; ni bobbaasa;

Haala adda taeen Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatiin yoo murtaaee malee, milishaan Hojii oomishsaa irraa akka hin fagaanne ni tooata;

Bakka humni poolisii hin jirreetti milishaan qaamolee haqaatiif deeggarsa akka godhu ni taasisa; 

Humni milishaa dirqama addaatiif Hojii idilee isaa irraa yennaa fagaatu haala maatiinsaa itti kunuunsaman ni mijeessa; ni hordofa;

Aangoo fi Hojii seeraan isaaf kennamerratti hundaaee iyyannoowwan, eeruuwwanii fi komeewwan ummatarraa dhiyaatan ni qorata; dogoggorri uumame yoo jiraate akka sirraau ni taasisa;

Olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf qaamolee haqaa biroo waliin qindoominaan ni sochoa;

Manneen Hojii ittiwaamamni isaanii Biiroo kanaaf ta`an ol`aantumaan ni gaggeessa; Hojiisaanii ni qindeessa; hordofii fi deeggarsa walirraa hin citnee ni taasisa.
Biiroo Bishaan, Albuudaa fi Iinarjii Oromiyaa

Biirichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata:

Imaammata, tarsiimoowwanii fi seerota qabeenya bishaanii, albuudaa fi inarjii ilaallatan qopheessuun Mootummaaf ni dhiheessaa; yammuu hayyamamu Hojirra ni oolcha; 

Imaammata, tarsiimoo fi seeroonni Misooma bishaanii, albuudaa fi Iinarjii ilaalchisee Mootummaa Federaalaa fi Naannichaatiin bahan Hojirra ni oolcha; Hojirra akka oolanis ni taasisa;

Qabeenyi bishaanii, albuudaa fi inarjii akka babalatu ni taasisa;

Qorannoo Misooma sululaa gaggeessuudhaan qabeenya bishaanii keessoo lafaa fi irra keessoo lafaatti argaamu hangaa fi qulqullina isaatiin addaan baasee Naannicha keessatti faayidaa addaa addaatiif akka oolu ni taasisa;

Qaamolee dhimmi ilaalu waliin tauun sadarkaa bishaan tajaajila addaa addaatiif ooluu ni baasa;

Itti fayyadamtoonni bishaanii golba dhangalaootaa keessatti argaman haalli hirmaannaa bishaanii haqa qabeessaa fi madaalawaa taeen raawwatamuu isaa ni mirakaneessa; raawwii isaas ni tooata;

Hojiilee Misooma bishaanii ilaalchisee gorsitoota, qaamota Hojii ijaarsaa hojjetanii fi meeshaa bishaanii biyya keessatti galchaniif hayyama gaumsa ogummaa bishaanii ni kenna; ni hordofa; ni haqa;

Hojii Misooma bishaanii fi qoorsa lafaa ni gaggeessa; qulqullina isaa ni tooata; Hojii saaniteeshinii bishaanii waliin walqabatan ni hojjeta; qabeenyi bishaanii hazbaa irraa akka eegamu ni taasisa; ni tooata;

Seerarratti hundaauun qabeenya  bishaanii Naannichaa ni bulcha;

Qorannoo fi diizyiniin Hojiiwwanii fi ijaarsa bishaanii  kamiiyyuu istaandaardii(sadarkaa) qulqullinaa bahe guutuu isaanii ni mirkaneessa; ni tooata;

Qabeenya bishaanii Naannichaa Hojirra oolchuudhaaf namoota ykn qaamota barbaadaniif hayyama ni kenna; ni haroomsa; ni haqa; ni tooata; taarifa murtaaeen gatii dimshaashaa ni kaffalchiisa;

Ragaa haydroolojii fi meetirolojii ni qindeessa; odeeffannoo isaas qaama dhimmi ilaaluuf ni dabarsa;

Dhiyeessi bishaan dhugaatii fi jalisii amansiisaa fi ittifufuiinsa akka qabaatu ni taasisa; hawaasni abbumaadhaan dhaabbilee bishaanii akka bulchuu dandau tooftaa ni baasa; dhaabbileen tajaajila bishaanii yeroo yeroon akka suphaman haala ni mijeessa;

Iddoowwan gammoojjummaa qabanii fi gogiinsi itti deddeebiutti sagantaa dhiyeessa bishaanii yeroo ariifachiisaa ni qindeessa;

Tajaajiloonni bishaan Magaalotaa of dandaanii akka bulan haala ni mijeessa;

Hojiiwwan bishaanii adda addaatiif sadarkaa ni baasa; teeknolojii fi Meeshaalee Misooma bishaanii waliin walqabatu ilaalchisee sadarkaa fi qulqullina bahe gadi akka hin taane ni hordofa; ni tooata;

Dhaabbilee  Mit-Mootummaa Hojii bishaanii irratti bobbaan waliin waliigaltee Hojii ni mallatteessa; ni qindeessa; deeggarsa barbaachisaa tae ni kenna; ni tooata;

Tamsainaa fi baayina qabeenya bishaanii ni qorata; ni qorachiisa; ragaalee walitti ni qaba; ni qindeessa;

Qorannoo diizaayinii fi ijaarsa bishaan dhugaatii, jalisii fi qoorsa lafaa ni raawwata; ni raawwachiisa; 

Namni ykn qaamni  kamiiyyuu hayyama osoo hin qabaatiin Misooma bishaanii irratti akka hin bobbaane, daldala akka hin gaggeessine, bishaan akka hin gurgurree fi lakkooftuu bishaanii akka hin galchine ni tooata; qaama kana darbee argameerratti sarara kutuu dabalatee tarkaanfii barbaachisaa ni fudhata;

Yeroo barbaachisaa taetti fayyadamtootaaf bishaan geessisuuf qabeenya nama kamiiyyuurratti sarara bishaanii dabarsuu ykn diriirsuu ni dandaa;

Piroojaktoota bishaanii irratti uummanni qorannoorraa eegalee hanga dhumaatti akka hirmaatu ni taasisa; buuura misoma bishaanii ittifayyadamtootaaf dabarsee ni kenna; qaamota Mootummaa waliin wal tauudhaan nagenya isaanii ni eega; humna itti fayyadamtootaa ol yoo tae Hojii haaromsuu fi suphuu ni gaggeessa; ittifayyadamtootni abbummaan akka bulchan ni taasisa;

Piroojaktoonni Misooma qabeenya bishaanii Hojiin ijaarsa isaanii xumurame tajaajila irraa eegamu akka kennan ni taasisa; Hojii suphaa, fooyyessuu fi babalisuu iskimoota bishaanii ni gaggeessa; ni toata;

Diizaayinii fi Hojii elektromekaanikaalii Misooma bishaanii ni hojjeta;  ni hojjechiisa; dhaabbilee  Mit-Mootummaa fi kan birootiin kan hojjetaman ni mirkaneessa; ni tooata;

Qorannoo fi diizaayinii eegmsa biyyoo fi bishaanii buuura Misooma bishaanii waliin wal qabatu ni gaggeessa; raawwannaa isaatiifis dhaabbilee Mootummaa,  Mit-Mootummaa fi dhunfaa waliin ni hojjeta;

Seerarratti hundaauudhaan qonnaan Bultoota ykn namoota biroo sababa ijaarsa Misooma bishaaniitiin qabeenya isaaniirratti miidhaan gaheef qaama dhimmi ilaalu waliin tauudhaan beenyaan akka kaffalamu ni taasisa;

Uwwisni tajaajilla bishaan dhugaatii qulqullina qabu akka babalatu cimee ni hojjeta; raawwii piroojaktoota bishaanii ni hordofa;

Ragaaleen qabeenya albuudaa fi Iinarjii Naannichaa akka sassabamanii fi eegaman, akkasumas akka Hojii irra oolan ni taasisa;

Misoomaa fi barbaacha albuudhaa jajjabeessuudhaan, Investimantiin albuudaa Naannicha keessatti akka babalatu ni taasisa;

Karooraa fi sagantaa Misooma Naannichaa irratti hundaauudhaan uumamaa fi tamsaasa qabeenya albuudaa baruuf Hojii barbaachaa fi qorannoo, akkasumas kaartaa jiooloojii fi kkf ni hojjeta;  ni hojjechiisa; ni qindeessa;

Qabeenya albuudaa fi Iinarjii Naannichaa irratti qaama dhimmi ilaalu waliin haala adda addaatiin Hojii piroomooshinii ni gaggeessa; ragoolee barbaachisaa taan abbootii qabeenyaaf ni dhiyeessa; ni raabsa;

Abbootii qabeenyaa biyya keessaatiif hayyama barbaachaa, qorannoo fi oomishaa seerota jiran irratti hundaaee ni kennaa; ni tooata; deggarsa ogummaas ni kenna;

Babalina Hojii Misooma albuudaa fi Iinarjii irraa kan kae miidhaa, badii fi balaa uumamaa Naannoo fi uummata irra gahuu malu ittisuu akka dandaamu qaamota dhimmi isaa ilaalu waliin tauudhaan tooannaa fi qophii barbaachisaa tae ni taasisa; Hojirra oolmaa isaas ni hordofa; ni gamaggama; 

Galii Misooma albuudaa fi inarjii irraa madduu qaban ni funaana;

Oomisha albuudaa haala aadaatiin hojjetamaniif deeggarsa addaa ni taasisa;

Bakka misoomni qabeenya albuudaa fi Iinarjii ittigaggeeffamee oomishni irraa raawwatame ilaalchisee qaamni Misooma adeemsisaa ture deebisee Misooma biraatiif akka ooluu dandau taasisuu isaa qaamolee dhimmi ilaalu waliin tauudhaan ni hordofa; ni tooata;

Humna eleektriikaa Naannicha keesatti waliin gahuuf akka dandaamu burqaaleen humna eleektriika xixiqqaa maddisiisan haala ittiin hundeeffaman ni qorata; yammuu hayyamamus Hojiira akka oolu ni taasisa; seerarratti hundaauun namoota humna eleektriika xixiqqaa maddisiisanii raabsaniif hayyama ni kenna; ni toata;

Qorannoo Misoomaa fi dhiyeessa inarjii Naannichaa ni gaggeessa; akka Hojirra ooluus ni taasisa;

Ittifayyadamni teekinooloojii inarjii Mana keessaa xiyyeeffannaa argatee akka Hojirra oolu ni taasisa;

Teknoolojiin filannoo inarjii adda addaa akka babalatu ni hojjeta;

Teekinooloojii hammayyaatti fayyadamuudhaan ragaalee dachee lafaatiin wal qabatan walitti ni qaba; ni xiinxala; ni maxxansa; ni raabsa;
Biiroo Mallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa

Biirichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata:

Raawwii imaammata dinagdee fi fiizikaalaa Naannichaa ni hordofa;

Gaaffilee baajata marmaartuu fi kaappitaalaa, qaamota raawwachiistuu Mootmmaatiin qophaaanii dhiyaatan qoratee baajata waggaa waliigalaa qopheessuudhaan yaada waliin Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naanichaatiif ni dhiyeessa; baajata Caffeedhaan hayyamame ni bulcha; gaaffii dabalata baajataas ni qopheessa;

Qaamonni raawwachiistuu Mootummaa imaammattoota, tarsiimmoowwan, seerotaa fi qajeelfamoota Bulchiinsa faayinaansii Mootummaa Federaalaa fi Naannoo irratti hundaauun hojjechu isaanii ni hordofa; ni toata;

Tarsimoo Misooma dingdee Mootummaa Federaalaa fi Naannoo irraatti hundaauudhaan karoora Misoomaa yeroo dheeraa, giddu galeessaa fi gabaabaa Naannichaa ni qopheessa; yammuu hayyamamus Hojirra ooluusaa ni hordofa; ni toata; akkaataa qophii fi dhiyeessa karooraa fi piroojaktirrtti deeggarsa teekinikaa ni kenna; leenjii ni kenna; Hojirra oolmaasaa hordofee madaaluudhaan qaama dhimmi ilaaluuf ni gabaasa;

Raawwii waliigalteewwan piroojaktoota Misooma dinagdee Mootummaa waliin sadarkaa adda addaatti taasifman ni toata; ni hordofa;

Fedhii fi faayidaan dubartootaa karoora Misooma Naannichaa keessatti hammatamuu isaa ni mirkaneessa;

Maallaqa Mootummaa ni bulcha; Manneen Hojii baajata qabaniif kaffaltii ni raawwata; deeggarsa baajataa fi qooda qabeenyaNaannichaa Mootummaa Federaalaa irraa eegamu ni hordofa;

Ibsa waliigalaa raawwii maallaqaa fi eegumsa qabeenya Mootummaa agarsiisu yeroo yeroodhaan ni qopheessa;

Qoodiinsa baajataa ilaalchisee ulaagaalee barbaachisaa taan qoratee ramaddii baajataa haqaarratti hundaae qopheessuudhaan Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatiif ni dhiheessa;

Sirna qabiinsa herrega Mootummaa ni diriirsa; Manneen Hojii      Mootummaatiin Hojirra ooluusaanii ni toata; sanadoota herregaa ni qorata; ni qorachiisa; buaa isaarratti hundaaee tarkaanfii seeraa fi sirreeffamaa ni fudhata;

Herrega waliigalaa Naannichaa ni qopheessa; ni cufa; Mootummaa Federaalaa fi qaamolee dhimmi ilaaluuf ni dhiyeessa;

Sirna bittaa fi ittifayyadama qabeenya Mootummaa ilaalchisee qajeelfama ni baasa; Hojirra oolmaasaas ni toata;

Qabeenyi Mootummaa faayidaa ala tae ykn Hojirra hin oolle ilaalchisee sirna ittiin buluu fi maqfamu ni diriirsa; akka maqfamus ni taasisa; ykn ni dabarsa; ykn tarkaanfii barbaachisaa tae ni fudhata;

Qabeenyi sochouu fi hin sochoone qaama Mootummaa ykn nama kamiiyyuu jalatti hin bullee fi qabeenya abbaa hin qabne, Mana Murtiititti dhiyeesee haala Bulchiinsa isaa ni murteessisa;

 Sagantaalee fi piroojaktoota seektaroota adda addaatiin qophaaanii dhihaatan xiinxaluudhaan baajata kaappitaalaatiin akka deggaraman ni taasisa; raawwii Hojii piroojaktootaa fi ittifayyadama baajata kaappitaalaa ni toata; yeroo barbaachisaa tae piroojaktoota Misooma Naannichaatiif murteessaa taan qoratamanii akka dhihaatan ni taasisa;

Ragaalee qabeenya uumamaa, dinagdee fi hawaasummaa Misooma Naannichaatiif barbaachisan walitti qabuudhaan barruulee istaatistiksii, piroofaayilii Naannichaa fi maappiiwwan adda addaa ni qopheessa; ni maxxansa; ni raabsa;

Imaammata dhimma uummataa irratti hundaaanii sagantaaleen bahan akka Hojiitti jijjiiraman ni qindeessa; karooraa fi raawwannaa Hojii dhimma uummataarratti hundaauudhaan sagantaalee raawwataman ni hordofa; ni madaala;

Akkaawuntii dinagdee sadarkaa Misooma Naannichaa agarsiisu ni qopheessa;

Hojiiwwan Misoomaa fi gargaarsaa dhaabbilee Mit-     Mootummaatiin Naannicha keessatti gaggeeffaman ilaalchisee seektaroota dhimmi ilaalu waliin tauudhaan dhaabbiilee  Mit-Mootummaa waliin waliigaltee ni mallatteessa; raawwii isaanii karooraan ni hordofa; ni toata; ni qindeessa; ni madaala; yeroo Hojiin ykn sagantichi xumuramus wal harkaa fuudhiinsaa fi dabarsa Hojii fi qabeenyaa ni raawwata.
Biiroo Lafaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa

Biirichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata:

Imaammataa fi tarsiimoo lafaa fi eegumsa Naannoo qopheessee Mootummaaf ni dhiyeessa; yoo hayyamamees Hojirra ni oolcha; hojirra oolmaa isaas ni hordofa; ni toata; raawwii seeraan alaa irratti tarkaanfii ni fudhata;

Lafa Naannichaa ni bulcha; karoora itti fayyadama lafaa ni qopheessa; yammuu hayyamame hojirra ni oolcha; akka hojirra oolu ni taasisa; hojirra ooluu isaa ni toata;

Qorannoo gaggeessuudhaan saxaxa muummee (Master Plan) itti fayyadama lafaa ni qopheessa; hojirra oolmaa isaa ni hordofa; ni toata; ni sirreessa; raawwii seeraan alaa irratti tarkaanfii ni fudhata;

Lafti haala faayidaa isaatiin addaan bahee, haala barbaadameen Hojii Misoomaatiif akka ooluuf qaamolee adda addaatiif karoora isaa wajjiin dabarsee ni kenna; ni toata;

Seera irratti hundaauudhaan qabiyyee lafaa ni galmeessa; ni safara; waraqaa ragaa abbaa qabiyyummaa qopheessee qaama hayyamameef ni kenna; waliigaltee mirga itti fayyadama lafaa dabarsuu ni galmeessa; ni mirkaneessa;

Lafti Hojii Misooma adda addaatiif yammuu barbaadamu, seerarratti hundaaee qaama ilaallatu waliin tauudhaan shallaggii beenyaa ni gaggeessa; kaffaltiin akka raawwatamu ni taasisa; namoota qabiyyee isaanii gadi dhiisan deebiianii akka dhaabbatan ni hordofa; ni toata;

Qorannoo hulaa Misoomaa fi giddugala guddinaa ni qorata; ni qorachiisa; hojirra ooluu isaas ni toata;

Lafaa fi eegumsa Naannoo ilaalchisee wal diddaa uumame qaama dhimmi ilaallatu waliin tauun furmaata akka argatu ni taasisa;

Qaamolee qabeenya uumamaa seeraan ala ittifayyadamuun dhiibbaa geessisan deebiisanii akka misoomsan ni taasisa; tarkaanfii seeraa ni fudhata; akka fudhatamus ni taasisa;

Lafa Hojii Misoomaa fi tajaajila adda addaatiif ooluu dandau qoratee ni qopheessa; qaama dhimmi ilaaluuf dhiyeessee yammuu hayyamame ni kenna;

Haala qabatamaa Naannichaa irratti hundaauudhaan madaallii sadarkaa eegumsa Naannoo ni qopheessa; yeroo mirkanaau hojirra akka oolu ni taasisa; Hojirra oolmaa isaas ni toata;

Hojiiwwan Misoomaa adda addaa gaggeeffaman  kamiiyyuu Naannoorratti dhiibbaa akka hin qaqqabsiisne ni toata;

Sagantaaleen piroojaktoota Misoomaa kan Mootummaas tae kan dhuunfaa yeroo karoorfaman sakattaiinsi dhiibbaa Naannoo dursamee piroojaktoota irratti adeemsifamuu akka qabaatu ni taasisa; ulaagaalee sakattaa dhiibbaa Naannoof barbaachisu ni qopheessa; qaama barbaaduuf ni kenna; hojirra oolmaa isaa ni toata;

Hafteewwan Oomisha warshaalee fi hazbaan Magaalota keessaa bahan sirna madaallii ikoolojii akka hin xureessine ni toata; tarkaanfii sirreeffamaa ni fudhata; ni fudhachiisa;

Ragaalee fi odeeffannoo lafaa fi eegumsa Naannoo ni gurmeessa; ni kuusa; ni bulcha; haala barbaachisaa taeen qaamni barbaadu akka argatu ni taasiisa;

Warshaalee fi industiroota jiran irraa gataawwan summii qaban uumama Naannoo irratti miidhaa akka hin geessisneef odiitii Naannoo ni gaggeessa;

Haala qabatamaa rakkoo ittifayyadama lafaa fi eegumsa Naannoo ilaalchisee hubannoon akka cimu ni taasisa;

Lafaa fi eegumsa Naannoo ilaalchisee qaamolee adda addaa wajjin walitti dhufeenya barbaachisu ni taasisa;

Iddoon jireenya lubbu qabeeyyii adda addaa miidhamee jireenya isaanii irratti balaa akka hin qaqqabsiisne ni toata; badii uumamu irratti tarkaanfii ni fudhata akka fudhatamu ni taasisa;

Mancaaina qabeenya uumamaa, sochii buaa Bosonaa fi bineensa Bosonaa ni toata; tarkaanfii seeraa ni fudhata; akka fudhatamu ni taasisa;

Qaamolee daldala buaa Bosonaa fi bineensa Bosonaa, adamoo fi horsiisa bineensa Bosonaa irratti hirmaataniif hayyama kennuu ilaalchisee qaama dhimmi ilaaluu wajjin ni hojjata; deeggarsa teekinikaa ni kenna; raawwii isaas ni toata;
Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Biirichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata:

Hojii odeeffannoo fi qunnamtii Mootummaa Naannichaa ol`aantummaan ni qindeessa; ni hoggana;

Hojiiwwan sab-qunnamtii Mootummaa seektaroota Mootummaa keessatti hojjetaman olaantummaadhaan ni qindeessaa; ni hordofa; gabaasa dhiyaatus ni xiinxala; deeggarsa barbaachisaa taes ni kenna;

Hojjattoota Hojii Sab-qunnamtii Mootummaa irratti bobaaniif leenjiiwwan ogummaa adda addaa qopheessee ni kennaa; buaa isaas ni hordofa; akkaataa Hojii isaanii ilaalchiisee qajeelfama ni baasa;

Hojii dubbii himaa Mootummaa dabalatee madda oddeeffannoo Mootummaa  Naannichaa ta`uudhaan ni tajaajila; ergaawwan Mootummaa qopheessuun tooftaalee adda addaatiin ni tamsaasa; dhimmoota biyyoleessaa fi Naannoo irratti ejjannoo Mootummaa ni ibsa;

Dhimmoota maqaa gaarii Naannichaa fi walta`iinsa biyyoleessaa uumuuf gargaaran ilaalchisee haala mijaa`aa ni uuma; ni qindeessa; ni beeksisa;

Sadarkaa biyyooleessaattis ta`ee adduynaatti Naannicha haala sirrii ta`een akka beekamu oddeeffannoo ga`aa ni kenna; oddeeffannoo doggongoraa Naannicha ilaalchisee dhiyaatu ittisuuf ni hojjata;

Oddeeffannoowwan miidiyaa biyya keessaa fi alaa Naannicha ilaalchisanii tamsa`an guyyaa guyyaan ni hordoofa; ni xiinxala; dhimmoota deebii fi ibsa barbaadan irratti ofii isaatiin ykn qaamota dhimmi ilaallatuun deebiin ykn ibsi akka ittikennamu ni taasisa;

Yaaada ummataa walitti qabee xiinxaluun qaamolee dhimmi ilaaluuf ni dhiyeessa;

Miidiyaa naaannoofi biyyoolessaatiif yeroo yerootti ibsa ni kenna;

Miidiyaafi Mootummaa walitti ni fida; dhimmootni gurguddoon akka Naannootti raawwataman haguuggii miidiyaa barbaachisaa akka argatan haala ni mijeessa;

Imaammata Mootummaa fi dhimmoota adda addaarratti hubannoofi iftoomina uumuudhaaf waltajjiiwwan marii ummataa niqopheessa; ni qindeessa;

Abootiin taayitaa Mootummaa olaanoofi kanneeen biroo hawaasa keessatti qaamaan arggamanii uummata akka mariisisaniifi Hojiilee Misoomaa fakkeenya gaarii taan akka daawwatan haala nimijeessa;

Odeeffannoo bifa dokimantarii filmiifi sagaleen, oduuwwaniifi maxxansaaleetiin ni sassaaba; ni qopheessaa; ni tamsaasa;

Karoora tarsiimoo odeeffannoofi quunnamtii Mootummaa ni qopheessa; yammuu hayyamamu Hojii irra ni oolcha;

Gaazexaa fi barruulee kaayyoo daldalaan alaatiif maxxanfamu tamsainni isaanii Naaannicha keessa qofa taeef  hayyama ni kenna; buuura seeraatiin hojjechuu isaanii ni hordofa ni toata;

Tajaaajila kennuufis buuura seera faayinaansiitiin gatii madaalawaa ni kaffalchiisa.
Komishinii Barnootaafi Leenjii Teekiniikaa fi Ogummaa Oromiyaa

Komishinichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata:

Imaammataa fi tarsiimoo barnootaafi leenjii teekiniikaa fi ogummaa Naannichaa qopheessuun Mootummaaf ni dhiheessa; yeroo yeroon akka fooyyaaa deemu qoratee yaada ni dhiheessa;

Kaawunsiliin barnootaa fi leenjii teekniikaa fi ogummaa akka hundeeffamu haala ni mijeessa; Boordiin barnootaa fi leenjii teekniikaa fi ogummaa sadarkaa kolleejjii, dhaabbilee fi wiirtuulee barnootaaf leenjii teeknikaa fi ogummaa akka hundeeffamu ni taasisa; raawwii isaaniis ni hordofa;

Barnootaa fi leenjiin teekiniikaa fi ogummaa haala guddina hawaas-dinagdee fi fedhii humna namaa leenjiee Naannichi barbaaduun wal-simee akka deemu taasisuuf qoannoo fedhii gabaa Hojii ni gaggeessa; leenjiin kennamus fedhii gabaarratti akka hundaau ni taasisa; ni hordofa;

Dhaabbilee fi wiirtuuleen barnootaa fi leenjii teekiniikaafi ogummaa Mootummaa fedhii gabaa Hojii fi leenjiirratti buureeffachuun ni bulcha; akkasumas kolleejjonni barnootaa fi leenjii teekiniikaa fi ogummaa akka hundeeffaman ni taasisa;

Kolleejjii, dhaabbilee fi wiirtuuleen barnootaa fi leenjii teekiniikaa fi ogummaa kan Mootummaa taanii hundeeffaman Komishinii kanaan dura seektaroota adda addaa jalatti gurmaaanii turan hunda ni bulcha; sochiisaanis olaantummaadhaan ni toata;

Sagantaalee barnootaa fi leenjii teekiniikaa fi ogummaa buuuraa, gadi-Aanaa fi giddu-galeessaaf odeeffannoo gabaa Hojirratti hundaauun sirna leenjii qopheessuun Hojirra ni oolcha;

Dhaabbilee leenjii barnootaa fi leenjii teekiniikaa fi ogummaa kennuu barbaadaniif gaumsa isaanii mirkaneessuun beekamtii ni kenna; kanneen sadarkaa gadi taanii argaman irraas beekamtii kennameef ni haqa; kanneen hayyamaan ala hojjetan akka cufaman ni taasisa; yeroo yeroon hordofuun deggarsa ogummaa ni kenna; tarkaanfii sirreessaas ni fudhata;

Sagantaaleen barnootaa fi leenjii teekiniikaa fi ogummaa Naannichaa sadarkaa gahumsaa fi qulqullinaa biyyoolessaa eeggachuun gaggeeffamaa jiraachuusaanii ni mirkaneessa; gaumsaa fi qulqullina barbaachisuun gaditti hojjetan jedhee yoo itti amane tarkaanfii barbaachisu ni fudhata;

Yaada maamiltootni, ogeessotni komishiinichaa, kolleejjonni barnootaa fi leenjii teekiniikaa fi ogummaa, akkasumas dhaabbileen barnootaa fi leenjii teekiniikaa fi ogummaa qorannoo irratti hundaauun dhiyeessan irratti buureeffachuun akkaataa barbaachisaa taetti sagantaalee leenjii haaraa ni bana; kanneen hin barbaachisnes ni cufa;

 Sagantaa leenjii dhaabbilee leenjii adda addaatiin kenname wal-gitiinsa ogummaa madaaluun tilmaama sadarkaa ni murteessa; ragaas ni kenna;

 Qorannoon leenjiin boodaa akka gaggeeffamu ni taasisa; buaa qorannicharraa argameen hirinootni jiran akka fooyyaan ni taasisa;

Dhaabbileen barnootaa fi leenjii teekiniikaa fi ogummaa ogummaalee leenjii kennan hundarratti wiirtuu kalaqqii fi oomishaa hundeeffachuun galii keessaa maddisiisuun haala ittifayyadamuu dandaan ilaalchisee sirna ni diriirsa; Hojirra akka oolu ni taasisa;

Abbootiin qabeenyaa dhuunfaa, hawaasni, dhaabbileen Mootummaa fi  Mit-Mootummaa haala barnootaa fi leenjii teekiniikaa fi ogummaa keessatti hirmaachuu dandaan ni mijeessa; tooftaas ni qopheessa;

 Haala gurmaainsaa fi Bulchiinsa dhaabbilee barnootaa fi leenjii teekiniikaa fi ogummaa ittiwaamamni isaanii komishiinichaaf tae qorachuun ni fooyyessa; Hojirra oolmaasaas ni hordofa;

Wiirtuulee madaallii gaumsa dandeettii ni hundeessa; sochii isaaniis ni hordofa;

Dhaabbileen barnootaa fi leenjii teekiniikaa fi ogummaa dhuunfaa fi  Mit-Mootummaa, istaandardii eeguusaanii ni madaala; gorsa ogummaa ni kenna; yeroo yeroon toannoo ni gaggeessa; tarkaanfii sirreessaa ni fudhata;

Barnootaa fi leenjii teekiniikaa fi ogummaa keessatti hirmaannaan shamarranii akka dabalu tooftaalee adda addaa baasuun Hojirra ni oolcha;

Qaama miidhamtootni haala barnootaa fi leenjii teekiniikaa fi ogummaa argachuu itti dandaan ni mijeessa; Hojirra ni oolcha; Hojirra ooluusaa ni hordofa;

Barnootaa fi leenjii teekiniikaa fi ogummaa industirii fi dhaabbilee tajaajilaa wajjin qindeessuun leenjiin gocharratti xiyyeeffatu akka gaggeeffamu ni taasisa; Hojirra oolmaasaas ni hordofa;

Leenjifamtootni gaumsaa fi dandeettii gahaa qaban haala Hojii leenjisuutti galuu itti dandaan ni mijeessa; Hojirra ni oolcha; yeroo yeroon dandeettii isaanii akka fooyyau ni taasisa;

Piroojaktoota adda addaa qopheessuun haala gargaarsi teekiniikaa fi leecalloo itti argamu ni barbaada; yammuu argamus hojirra ni oolcha;

Ragaalee komishiinichaa adda addaa qindeessee ni qaba;

Leenjifamtootni barnootaa fi leenjii teekiniikaa fi ogummaa sadarkaa fi ogummaa adda addaatiin leenjii xumuran haala Hojiitti galuun oomishaaaa taaniif qaama dhimmi ilaalu wajjin ni hojjeta; Hojirras ni oolcha;

Waldaalee gurmaaanii Hojiitti galan kan akka intarpiraayizii maayikiroo xixiqqaa waliin quunnamtii gochuun hirina dandaattii qaban irratti leenjii gaggabaaboo fi deeggarsa ogummaa ni kenna;

Tooftaalee sab-qunnamtii ummataa adda addaatti fayyadamuun hubannoon barnootaa fi leenjii teekiniikaa fi ogummaa hawaasa keessatti akka cimu ni taasisa.

Biiroo Galiiwwanii Oromiyaa

Biirichi aangoofi Hojii armaan gadii ni qabaata:

Galiiwwan seeraan Mootummaan Naannichaa akka sassaabu ramadaman ni murteessa; ni sassaaba; akkaataa sassaabbii isaas ni bulcha;

Seerota gibiraa, taaksii, qaraxaa fi kaffaltii ittifayyadama lafaa fooyyessuuf qorannoowwan adda addaa gaggeessuudhaan yaada murtii ni dhiyeessa; yeroo hayyamamu Hojirra ni oolcha;

Seerota gibiraa fi taaksii darbuudhaan yakka raawwatamu ilaalchisee bakka buummaa qaama ilaalurraa kennamuun himata ni dhiyeessa;

Ragaalee Hojii biirichaatiif gargaaran ni sassaaba; ni gurmeessaa; ni xiinxala; qaama dhimmi ilaaluuf ni dabarsa;

Murtii fi sassaabbii galiiwwanii, qabiinsa herreegaa fi dhimmoota biroo kana waliin wal qabatan raawwachuuf haalawwan Hojii fi tooftaalee raawwii ni qopheessa; Hojirra ni oolcha; raawwii isaaniis ni hordofa;

Sirna kaffaltoonni gibiraa mirgaa fi dirqama isaanii akka beekan gochuuf dandeessisan ni diriirsa; Hojii hubannoo cimsuu walitti fufiinsaan ni hojjeta;

Madda galii Mootummaa Naannichaa babalisuuf gargaaran ilaalchisee qoannoo fi qorannoo adda addaa ni gaggeessa; yaada ni burqisiisa; Mootummaadhaaf dhiyeessuun yammuu hayyamamu Hojirra ni oolcha;

Sirna raawwii bulchinsa galii fi taaksii ilaalchisee gorsaa fi leenjii ni kenna;

Raawwii sirna galii fi taaksii walsimsiisuuf qaamolee damee galii Federaalaa fi Naannoolee biroo waliin muuxannoo wal jijjiirraa ni gaggeessa; walitti dhufeenya ni uuma;

Seerota galii kabachiisan, akkasumas gibiraa fi taaksii murteessuuf ragaalee fi sandoota baraachisan bakka jiruu dhiyeessisee ni qorata;

Akkaataa seeraatiin qabeenya abbaa idaa gibiraa fi taaksii qabee idaa gibiraaf ni oolcha;

Galiiwwan karaa Mootummaa Federaalaa sasaabamanii Naannichaaf galii tauu qaban  kamiiyyuu hordofuun galii ni taasisa;

Hanga galii Naannoon sassaabamuu qabu ni qorata; istaatiksii galiiwwanii ni qindeessa;

Ulaagalee qooddii galii ni qorata; yaada ni dhiyeessa; irratti ni hirmaata;

Humna poolisii eegumsa galiitiif ramadamuuf Hojiitti ni bobbaasa; ni bulcha; ni toata; miseensi poolisii hanqina naamusaa qabu yoo jiraate Hojirraa ni dhorka; qaama dhimmi ilaaluuf ni gabaasa;

Galii tajaajila adda addaa Bulchiinsa Magaalaa keessaa sassaabamuu qabu taarifa Manni Maree Bulchiinsa Magaalotaa baasurratti hundaaee ni murteessa; ni sassaaba ni bulcha;

Galii Naannichaa sassaabuu fi taarifa qopheessuuf qorannoo gaggeeffamuu fi murtii kennamu keessatti hirmaatee ni raawwachiisa;

Karoora galii tajaajila waajjiraaleen Mootummaa qopheessaniin galii sassaabamuu qabu karoora waliigalaa wajjiin qopheessee ni mirkaneessisa; raawwiisaas ni hordofa;

Gibira galii, taaksii fi qaraxa sassaabamuu qabu karaa qaama sadaffaa sassaabuuf bakka buiinsa ni kenna; waliigaltee bakka buummaa ni mallatteessa.

Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daaimmanii Oromiyaa

Biirichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata:

Seerota dubartootaa fi daaimman ilaalchisanii Hojirra jiran irratti qoannoo gaggeessuudhaan qaama aangoo qabutti yaada furmaataa ni dhiyeessa; akkasumas, dhimma dubartootaa fi daaimmanii ilaalchisee qorannoo adda addaa gageessuudhaan argannoowwan qorannichaa akka Hojirra oolan ni taasisa;

Imaammataa fi seeronni Mootummaadhaan bahan mirga dubartootaa fi daaimmanii kan kabachiisan tauu isaanii ni mirkaneeffata; akka sirraaanis yaada ni dhiyeessa;

Imaammata dhimma dubartootaa haala bua qabeessa taeen Hojirra akka oolu tooftaa ni baasa; raawwii isaas ni hordofa;

Mirga fi dantaa dubartootaa fi daaimmanii kabachiisuu keessatti sochii fi hubannoon akka uumamu ni taasisa;

Ragaalee dhimma dubartootaa fi daaimmanii ilaallatan ni gurmeessa; qaama ilaallatuun akka beekaman ni taasisa; 

Manneen Hojii Mootummaa hunda keessatti sirnootni dubartoonni sochii dinagdee, haawaasummaa fi siyaasaa keessatti hirmaannaa taasisan cimsuu dandeessisan diriiruu fi Hojirra oolchuu isaanii ni mirkaneeffata;

Dhaabbilee Mootummaa fi  Mit-Mootummaa Hojii dhimmoota dubartootaa fi daaimmanii irratti hojjetan ni qindeessa; qindoominni Hojii akka jiraatu haala ni mijeessa; ragaalee fi gabaasota qaamolee kanarraa dhufan ni gurmeessa; Hojirra akka oolu ni taasisa;

Garaagarummaa fi loogiin saalarratti hundaaee raawwatamu akka maqfamu cimsee ni hojjata;

Dubartoonni fedhii isaaniitiin gurmaaanii mirga isaanii akka kabachiifatan dinagdee keessatti akka hirmaatan ni barsiisa; deeggarsa ni taasisa;

Barmaatilee boodatti hafoo jireenya dubartootaa fi daaimmanii miidhan maqsuuf haala itti fufiinsa qabuun hawaasa ni barsiisa;

Sirnoonni hirmaannan dubartootaa sochii dinagdee, hawaasummaa fi siyaasa keessatti taasisan cimsuu dandeessisan Manneen Hojii Mootummaa hundi diriirsuu fi Hojirra oolchuu isaanii ni mirkaneeffata;

Leenjii, jijjiirraa fi guddina hojjattootaa raawwataman keessatti hirmaannaan dubartootaa jiraachuu isaa ni hordofa; raawwii isaatiifis deeggarsa ni kenna;

Mirgi abbaa qabeenyummaa dubartootaa haala ittimirkanaauu fi Hojiiwaan Misoomaa keessatti hirmachuun tooftaa galii mataa isaanii ittiin maddisiisuu dandaan ni mijessa; ni qindeessa; ni deeggara;

Hojiin korniyaa idileessuu seektaroota Mootummaa fi Miti-Mootummaa keessatti akka mirkanaau ni qindeessa; ni toata; akkasumas, madaallii ni gaggeessa; bakka hanqinni mudatetti tarkaanfiin hojicha sirreessuu akka fudhatamu qaama dhimmi ilaalutti dhiyeessee ni raawwachiisa;

Dhimma falmii hariiroo hawaasaa fi yakkaa ilaalchisee qaama dhimma ilaallatu keessatti akkaataa seeraatiin raawwatamuu fi faayidaa fi mirgi dubartootaa fi daaimmanii kabajamuu isaa ni hordofa; haala raawwii isaa qaama dhimmi ilaalutti ni dhiyeessa;

Hubannoon dubartoonni seera maatii fi yakkaa irratti qaban akka cimu qaamolee dhimmi ilaalu waliin taee qindoominaan ni barsiisa;

Qaamolee barbaachisaa taan wajjiin atoomuudhaan, daaimman guddisa gaarii akka argatan tooftaaleen dandeessisan akka diriirfaman ni taasisa; Hojirra akka oolanis ijibbaata barbachisaa hunda ni taasisa; 

Mirga dubartootaa fi daaimmanii kabachiisuuf Konveenshinii Mootummoota Gamtoomaniin, Gamtaa Afriikaatiin, Heera biyyooleessaa fi Heera Naannootiin, akkasumas tumaalee biroo biyyi keenya fudhattee raggaasifte akka Hojirra oolan ni taasisa;

Daaimman mirgaa fi dirqama isaanii beekuudhaan guddachuun lammii gaarii akka taanii fi mirgi Heeraa fi seeraan kennameef akka kabajamuuf qaama dhimmi ilaalu waliin tauudhaan ni gurmeessa; ni barsiisa.
Biiroo Dhimma Dargaggootaa fi Ispoortii Oromiyaa

Biirichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata:

Dargaggoota ittigaafatamumman ittidhagahamuu fi sirna dimokraasii ijaaruu keessatti hirmaannaa gaarii qabu uumuudhaaf haalota dandeessisan ni karoorsa; Hojirra ni oolcha;

Qaama dhimmi ilaalu wajjin atoomuudhaan haala fayyaan dargaggootaa itti eegamuu fi humna oomishaa abdachiisaa itti tauu dandaan irratti barumsa ni kenna;

Dargaggoonni amala gadhee fi gocha yakkaarraa of-eeganii naamusa gaarii akka horatan kan gargaaran barumsa xin-sammuu, tajaajilootaa fi sagantaaleen bashannanaa akka babalatanii fi jajjabaatan ni taasisa;

Dargaggoonni eegumsa Naannoo fi qabeenya uumamaarratti akka bobbaanii hojjatan haala ni mijeessa; ni jajabeessa;

Humni kalaqii fi raawwachuu dargaggootaa fi dandeettiin aartii isaanii cimaa akka deemu ni jajjabeessa; dorgommiiwwan adda addaa ni qopheessa; ykn kan qophaaerratti akka hirmaatan deeggarsa ni kenna;

Dargaggoonni qaroomina Hojii uumuu akka gonfatan ni deeggara; ni jajjabeessa; mirgi abbummaa akka kabajamu qaama dhimmi ilaalu waliin ni hojjeta;

Dargaggoonni Hojii dhabeeyyii taan, of dandaanii jireenya isaanii hogganuuf akka isaan dandeessisu leenjiiwwan ogummaa fi teekiniikaa, akkasumas  tajaajila gorsa haala itti argatan ni karoorsa; Hojirras ni oolcha; haala liqii itti argatanis qaama dhimmi ilaalu waliin taee ni mijeessa;

Dargaggootni waldaalee ofii dhaabbatanii mirga ofii kabajichiisuufis tae Hojii Misoomaa gaggeessuuf tattaaffii godhan ni jajjabeessa; deggarsa ni kenna;

Tattaaffiiwwan jireenya hawaasummaa fi dinagdee dargaggootaa cimsuuf hawaasa, qaamota  Mit-Mootummaa fi namoota dhuunfaatiin taasifaman akka jajjabaatu ni taasisa;

Imaammata ispoortii Naannichaa ni qopheessa; yammuu hayyamamuuf Hojirra ni oolcha; Hojirra oolmaa isaas ni hordofa;

Hawaasni Naannichaa qajeeltoo ispoortiin hundumaaf jedhuun hirmaataa fi fayyadamaa akka taan haala ni mijeessa;

Qaamolee addaa addaa waliin quunnamtii uumuun humna namaa ispoortiin leenjiee fi gaumsa qabu ni horata;

Giddu-galeessota ispoortiin keessatti dalagamu ni babalisa;

Qajeelfama waldaaleen ispoortii ittiin dhaabbatan ni baasa; ni galmeessa; deeggarsa barbaachisaa taes ni kenna;

Yammuu dorgommiin ispoortii Naannicha keessatti gaggeeffamu deeggarsa barbaachisaa tae ni kenna;

Ispoortiin akka babalatuu fi cimu ni taasisa; ni jajjabeessa;

Mana Maree Ispoortii Naannichaa fi Mana Maree Federeeshinootaa Ispoortii ni hundeessa; deeggarsa ni kenna;

Wal-dorgommiiwwan ispoortii ni qopheessa; ispoortessitoota buaa galmeessisaniif badhaasa ni kenna;

Biiroo Eegumsa Fayyaa waliin atoomuudhaan waldhaansa ispoortiidhaan walqabate ni qopheessa; hayyama ogummaa ispoortii ni kenna;

 Wal-dorgommiiwwan ispoorttii ilaalchisee falmiiwwan waldoota ispoortii gidduutti kau ni murteessa;

Qaamolee Mootummaa ykn  Mit-Mootummaa wajjin atoomuudhaan hidhannoo fi Meeshaaleen ispoortii Naannichatti guutamanii akka argaman ni taasisa; ni jajjabeessa;

Abbootiin qabeenya dhuunfaa seektara ispoortii irratti bobbauu barbaadan ni jajjabeessa;

Ispoortiiwwan aadaa Naannichaa caalaatti akka beekaman, akka barataman, akka fooyyaanii fi akka guddatan ni taasisa;

Waldaaleen ispoortii Naannichaa galii isaanii kaayyoo dhaabbataniif oolchuu isaanii mirkaneessuuf herreega isaanii ni sakattaa; ni sakattaasisa;

Naannicha keessatti iddoowwan oolmaa ispoortii ni qopheessa; akka qophaaanis ni jajjabeessa; deeggarsa teekiniikaa ni kenna;

Leenjiiwwanii fi seeminaarota addaa addaa ispoortii waliin walqabatan ni qopheessa; ni kenna;

Madda galii qoratee Mana Marii Ispoortii Naannichaaf ni dhiyeessa; yeroo hayyamamus Hojirra ni oolcha;

Ogeeyyiin ispoortii gosa adda addaatiin baayinaa fi qulqullinaan horachuun akka dandaamuf ciminaan ni hojjeta;

Mootummaan Naannichaa ispoorteessitoota buaa gaarii argamsiisaniif beekumsaa fi jajjabeessituu akka kennuuf ykn yaadannoon akka moggaafamuuf yaada ni dhiyeessa; yammuu hayyamamus Hojirra ni oolcha;

Waldaalee, federeeshinootaa fi kilaboota ispoortii Naannicha keessatti dhaabbataniif hayyama ogummaa fi deeggarsa teekiniikaa ni kenna.
Biiroo Aadaa fi Tuurizmii Oromiyaa

Biirichi aangoofi Hojii armaan gadii ni qabaata:

Afaan, aadaa, seenaa fi duudhaalee ummata Naannichaa ni qorata; ni qorachiisa; qorattootaaf deeggarsa ni kenna; ni maxxansiisa; kanneen maxxanfamanis walitti ni qaba; ni raabsa; qaamota dhimmi ilaalu waliin atoomuudhaan barnoota idilee keessatti akka hammataman haala ni mijeessa; 

Mallattoo eenyummaa ummata Oromoo kan tae Afaan Oromoo guddisuudhaan afaan saayinsii, ogummaa, ogbarruu fi teekinoolojii taee, balinaan akka qorannoon adda addaa ittiin adeeemsifamu ni taasisa; buaalee qorannichaas ni maxxansa; ni raabsa;

Aadaan boonsaan ummata Naannichaa akka jajjabaatu ni taasisa; barmaatileen boodatti hafoo taanii fi miidhaa qaqqabsiisan hambisuuf toftaalee dandeessaisan Hojirra ni oolcha;

Hirmaannaan ummataa gama aadaatiin, buuura dhaabbatummaa akka qabaatuuf, dhaabbilee aadaa akka babalatan ni taasisa;

Leenjii humna namaa fi tajaajila gorsaa kennuudhaan dandeettii raawwachiisummaa seektara tuurizimii ni ijaara;

Ragaalee dhimmoota aadaa fi tuurizimii ni sassaaba; ni qindeessa; ni raabsa;

Aartii Oromoorratti qorannaa gaggeessuudhaan dameewwan muuziqaa, ogbarruu, tiyaatiraa fi fakkiitiin akka dagaaganii fi akka babalatan ni taasisa; leenjiiwwan ni kenna; ni gurmeessa; ni jajjabeessa; hayyama ogummaa aartii ni kenna;

Aartiin Oromoo akka dagaagu giddu galeessa aartii Oromoo ni hundeessa; Manneen fiilmii fi tiyaatraa akka dhaabbatan ni jajjabeessa; deeggarsa barbaachisaa tae ni kenna; Hojiisaanii ni toata; 

Dhaabbanni qorannoo Oromoo (Institute of oromo study) akka hundeeffamu haala ni mijeessa;

Akkaadaamiin Afaan Oromoo akkaataa ittidhaabbatu ilaalchisee haala ni mijeessa; Hojiisaa ni toata;

Garee hawwisoo ni gurmeessa; ni hoggana; ni bulcha; cimees akka of dandauuf haala ni mijeessa;

Hambaalee aadaa fi seenaa Naannichatti argaman ni galmeessa; sadarkaa ni kenna; ni qorata; ni qorachiisa; ni kunuunsa; ni toata; ni supha; hambaaleerratti ragaa walitti qaba; hambaalee sochoosuu ilaalchisee hayyama ni kenna;

Dhaabbata ykn namoota Naannicha keessatti golambaa (muuziyamii) dhaabuu barbaadaniif hayyama ogummaa ni kenna; sochii Hojiisaanii ni hordofa;

Mallattoo ykn maqaa fi faajjii daldalaa; fakkii hambaa Naannoo keessatti argamaniin bahan sona seenaa hambaa kan hin miine tauusaa ni mirkaneessa;

Dhaabbilee fi namoota guddina afaan, seenaa, aadaa, muuziqaa fi aartii Oromootiif gumaacha guddaa kennan ni jajjabeessa; badhaasas ni kenna; qaama olAanaan mirkaneessisuudhaan beekumsa akka argatanii fi akka badhaafaman tooftaa ni baasa; Hojirra ni oolcha;

Iddoowwan hambaalee seenaa, aadaa, amantii fi kkf akka beekamanii fi daangeeffamanii akka eegaman ni taasisa; akka barbaachisummaa isaattis ni moggaasisa;

Aadaa fi tuurizimii dagaagsuuf Manni Maree Aadaa fi Tuurizimii akka dhaabbatu haala ni mijeessa; deeggarsa ni kenna;

Kilaaboota aadaa fi tuurizimii ni hundeessa; haala itti babalatan ni mijeesssa; deeggarsa ni kenna;

Godambaaleen sadarkaalee garagaraatti akka hundeeffaman ni taasisa; Hojiisaanii ni toata;

Masaraawwan akka hambaatti ilaalaman ni bulcha; ni toata; ni suphsiisa;

Dambiiwwan ittiin bulmaata iddoolee hambaalee gurguddaa qoratee ni dhiyeessa; Hojirra oolchuufis qajeelfama ni baasa; Hojirra akka oolu ni taasisa;

Tajaajilli odeeffannoo fi Mana kitaabaa Naannoo Oromiyaatti sadarkaa sadarkaan akka babalatuu fi akka dagaagu ni taasia; ni gurmeessa; 

Barruuleen maxxanfaman, kan hin maxxanfamne, barruun (maanuskiriiptiin), kuusaaleen seenaa, akkasumas waraabbii, argaa dhageettii fi kkf akaakuu fi amala isaaniitiin ni gurmeessa; qoannoo fi qorannoo saayinsiitiif ni mijeessa; kanneen maxxanfaman walitti ni qaba;

Waajjiroota Mootummaa Naannoo Oromiyaa irraa kuusaaleen barbaachisaa taan gara Biiroo Aadaa fi Tuurizumiititti osoo hin darbiin dura bakka jiranitti iddoo amansiisaa taetti akka eegaman gorsa ni kenna;

Manneetiin kuusaa galmee sadarkaa sadarkaadhaan akka hundeeffamanii fi jajjabaatan ni taasisa; deeggarsa teekiniikaatis ni kenna;

Afaanota  kamiiyyuu dhimma Oromoo fi Oromiyarratti barreeffamanii fi maxxanfaman walitti qabuun kuusaa Oromoo ni gabbisa;

Aadaan kitaaba dubbisuu, qoachuu fi qorachuu akka dagaagu, beekumsi odeeffannoo hammayyaa akka ummata Oromoo keessatti babalatu leenjii odeeffannoo Mana kitaabaa fi arkaayivii ni kenna;

Sochiin Misooma tuurizimii akkaataa imaammata      Mootummaatiin adeemuusaa ni toata; tajaajiloonni tuurizimii akka babalatu ni jajjabeessa; deeggarsa ni kenna;

 Qabeenya tuurizimii Naannichaa ni galmeessa; qaamolee dhimmi ilaalu waliin tauun akka Misoomanii fi babalatan ni taasisa;

Tajaajiloonni tuuristii sadarkaa kennameef eeguusaanii ni toata; sadarkaan isaanii akka fooyyaus tajaajila gorsaa ni kenna; ulaagaa ni baasa; ni toata; ni jajjabeessa;

Bakkeewwan hawwattummaa isaaniitiin Misooma tuurizimiitiif qofa ooluu dandaan addaan baasuudhaan akka godina ykn Naannoo tuurizimii taanii daangeeffaman yaada ni dhiyeessa; yeroo murtaaes Hojirra ni oolcha; haala Misoomasaanii ni toata; ni gaggeessa; ni bulcha; qaamolee biroo dhimmi ilaalu waliin tauudhaan Investimantiin tuurizimii Naannoo kanatti akka babalatan ni taasisa;

Uummanni Naannoo hawwattoota tuuriziimiitti argamu, haala ittifayyadamaa Misooma tuuriizimii tauu  dandau irratti qorannoo ni gaggeessa; tooftaa ni baasa; yeroo hayyamamus qaamolee dhimmi ilaalu waliin tauun Hojirra ni oolcha;

Naannoo hawwattoota tuurizimii gurguddoon jiranitti buuuraaleen Misoomaa akka babalatu qaamolee dhimmi ilaalu waliin tauudhaan qornnoo ni gaggeessa; Hojirra akka oolus ni taasisa;

Qabeenyi tuurizimii nAanichaa akka kunuunfamuu fi beekamu qaamolee dhimmi ilaalu waliin tauudhaan toftaalee adda addaatti fayyadamuudhaan Hojii beeksisuu ni gaggeessa; sochiin tuurizimii biyya keessaa akka jajjaabaatu ni taasisa; deeggarsa ni kenna;

Humna Naannoon Misooma ikoo-tuurizimiitiif qabdurratti xiyyeeffatee ni hojjeta; qaama ilaalu wajjiinis hawwattoonni kun akka eegaman Hojii hubannoo cimsuu ni raawwata;

Naannicha keessatti dhaabbileen leenjii ogummaa Hojii hoteelaa fi tuurizimii akka babalatan ni taasisa;

Qabeenya tuurizimii Naannichaa akka waliigalaatti qorachuun ni galmeessa; akkaataa bifa Misoomaatiin qoratee addaan ni baasa; qorannoorratti hundaaee saxaxa muummee tuurizimii Naannichaa ni qopheessa; yammuu hayyamamu akka Hojirra oolu ni taasisa;

Pirojaktoota abbootii qabeenya dhuunfaa Misooma tuurizimiirratti dhiyaatan ni gamaaggama; yaada ogummaa qaama dhimmi ilaaluuf ni dabarsa; istaandaardii isaa ni murteessa; abbootii qabeenyaa dinagdee tuurizimii keessatti bobbaaniif gorsa teekiniikaa ni kenna; Hojiisaanii ni hordofa; ni toata; ni jajjabeessa; carraa Investimantii fi sochii tuurizimii Naannicha keessa jirurratti ragaa ni qindeessa; ni raabsa;

Hawwaattoota tuurizimii addatti galii daawwannaarraa argamsiisuu dandaan qoratee addaan ni baasa; funaansa galii fi gatii daawwannaa ilaalchisee yaada dhiyeessuun Mootummaan yammuu raggau qaama dhimmi ilaalu wajjin Hojirra akka oolu ni taasisa.
Abbaa Taayitaa Daandiiwwan fi Geejjibaa Oromiyaa

Abbaan Taayitichaa aangoo fi Hojii armaan gadii qabaata:

Imaammata, tarsiimoo fi seerota dhimma daandii fi geejjibaa ilaallatan qopheessuudhaan akka Hojirra oolan ni hordofa, ni toata;

Hojiin tajaajila daandii fi geejjibaa buuura imaammata federaalaa fi Naannootiin qajeelfamuu isaa ni toata; deeggarsa barbaachisaa taes ni kenna;

Hojiin geejjiba seeraan alaa akka hin raawwatamne ni toata; tarkaanfii seeraa ni fudhata;

Gatii fi taarifni tajaajila geejjibaa murtaae kabajamuu isaa ni toata;

Abbootii qabeenyaa biyya keessaa tajaajila geejjiba ummataa fi feumsa deddeebisuu irratti bobbaaniif hayyama tajaajila geejjibaa ni kenna;

Tajaajilli geejjibaa Naannoolee biroo waliin taasifamu, haala wal-deeggaraa taeen akka babalatuu fi gabbatu haala ni mijeessa;

Konkolaattota Naannicha keessatti argaman ni galmeessa; toannoon teekiniikaa akka gaggeeffamu ni taasisa; ragaa abbaa qabeenyummaa ni kenna; waliigaltee bittaa fi gurgurtaa konkolaataa ni galmeessa; akkasumas konkolaattota wabiin qabaman ni galmeessa; ni eega;

Sagantaa bobbaiinsa Hojii waldaalee fi namoota tajaajila geejjiba ummataa fi feumsaa irratti bobbaanii qoratee ni mirkaneessa;

Akkaataa barbaachisummaa isaatti buufataaleen tajaajila geejjiba ummataa fi feumsaaf oolan akka ijaaraman qorannoo ni gaggeessa; yammuu hayyamamu ni ijaarsisa;

Gaaraajota suphaa fi haaromsa konkolaataa Naannicha keessatti dhaabbatanii fi abbootii qabeenyaa fi dhaabbattoota konkolaataa abbaa mootoraa konkolaachisuu barsiisaniif hayyama ni kenna; ni toata; 

Qaamolee biroo waliin tauun haalli tajaajilli poostaa ummata bira ittigahuu dandauu fi haala dirreen qubata xiyyaaraa xixiqqaa yeroo yeroodhaan ittisuphamuu dandau ni mijeessa;

Dhaabbilee leenjii fi barumsa konkolaachisummaa kennaniif hayyama ni kenna; Hojii isaaniis yeroo yeroon ni toata; bakka hanqinni jirutti tarkaanfii seera qabeessa tae ni fudhata;

Leenjifamtoota dhaabbilee leenjii adda addaa irraa leenjianii dhiyaataniif gahumsaa fi naamusa isaanii madaaluudhaan kanneen gahumsa qabaniif hayyama konkolaachisummaa sadarkaa adda addaa ni kenna; ni haaromsa; ni haqa; 

Daandiiwwan Naannoo Oromiyaa keessa jiran abbummaan ni bulcha;

Imaammataa fi tarsiimoo daandiiwwan babalisuuf gargaaran ni burqisiisa; ni qorata; Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatiif ni dhiyeessa; yeroo mirkanaaus Hojirra ni oolcha;

Haala daandiiwwan Naannicha keessatti ittibabalatu karoorsuudhaan Hojirra akka oolu ni taasisa;

Sadarkaa fi diizaaynii daandiiwwan itti ijaaramuu qaban ni murteessa; qophii isaatiif haala ni mijeessa;

Daandiiwwan adda addaa koontraaktaraa fi ummataan akka ijaaraman, sadarkaan isaanii akka guddatu, akka suphamanii fi akkasumas akka kunuunfaman ni taasisa;

Riqichootnii fi ijaarsa daandiiwwan waliin wal-qabatan akka qoratammanii fi ijaaraman ni taasisa;

Qorannoo fi Diizayiniin daandiiwwanii akka gaggeeffamu ni taasisa;

Ummannni sadarkaa adda addaatti gurmaaee humna isaa qindeessuudhaan daandii akka ijaaru, suphuu fi kunuunsa akka taasisu deeggarsa ogummaa fi Meeshaalee ijaarsaa ni taasisa;

Qulqullina raawwii ijaarsaa fi suphaa daandiiwwanii ni toata; qaama biraatiinis akka toatamu ni taasisa;

Daandiin akka hin mancaanee fi tajaajila ala akka hin taane ni toata;

Waldaaleen daandii ijaaruu fi suphuuf gurmaaanii fi kontraaktarootni xixiqqaan, dandeettii isaanii cimsanii haala fooyyaaa taeen Hojii isaanii akka raawwatan qaama dhimmi ilaalu waliin ni hojjeta;

 Balinaa fi akkaataa ittifayyadama daandii ni murteessa; ni toata;

Lafa dhagaa, biyyoo filatamaa fi iddoowwan kuufama Meeshaalee ijaarsa daandiitiif barbaachisan kaffaltii malee qaama dhimmi ilaalu irraa hayyama argachuun itti fayyadama. Qaamni dhimmi ilaalu gaaffiin dhiyaateefii guyyaa kudha shan keessatti deebii kennuu yoo baate akka hayyamametti lakkaawamee Hojiisaa ittifufa;

Ijaarsi daandii Naannoo jireenyaa irratti dhiibbaa akka hin geessisne eegumsi gahaa tae taasifamuu isaa ni hordofa;

Qabeenya lafaa Hojii daandiitiif oolu irratti argamaniif akka barbaachisummaa isaatti buuura seeraatiin qaama dhimmi ilaalu waliin tauudhaan beenyaan akka kanfalamu ni taasisa;

Tamsaasni daandii Naannichaa haala madaalawaa taeen akka diriiru ni taasisa.
Abbaa Taayitaa Toannoo Dhaabbilee Misooma Oromiyaa

Abbaan Taayitichaa aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata:

Dhaabbileen Misoomaa akka dhaabbatan qoannoo piroojaktootaa ni gaggeessa;

Abbootii qabeenyaa Mootummaa waliin qindoomanii Hojii Investimantii gaggeessuuf yaada piroojaktoota dhiyeessan qoratee Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaaf dhiheessee akka mirkanaau ni taasisa; Hojirra oolmaa isaas ni hordofa;

Humna dandeettii        Dhaabbilee Misooma cimsuuf qoannoowwan gaggeessuun qajeelfama waliigalaa ni kenna;

Walittiqabaa fi miseensota Boordii Hojii Gaggeessaa Dhaabbilee Misooma Mootummaaa  qaama dhimmi ilaaluuf dhiyeessuudhaan ni ramada; ni kaasa; baayina miseensotaas ni murteessa;

Ramaddii odiitaroota alaa Dhaabbilee Misooma Mootummaaa ni mirkaneessa;

Galmawwan waliigalaa fi karoora Investimantii Dhaabbilee Misooma Mootummaaa ni mirkaneessa;

Raawwii Hojii Dhaabbilee Misooma Mootummaaa ni hordofa; ni qorata;

Gabaasa herreega Dhaabbilee Misooma Mootummaaa odiitaroota alaatiin qorataman ni mirkaneessa;

Herreega Dhaabbilee Misooma Mootummaaa galmee irra haala ittihaqamu irratti qajeelfma ni baasa; raawwii isaas ni hordofa;

Dhaabbilee Misooma Mootummaaa walitti makuun ykn gargar baasuun barbaachisaa taee yoo argame, gadifageenyaan qoannoo gaggeessuun yaada murtii Mana Maree Bulchiinsaa Mootummaa Naannichaatiif ni dhiyeessa;

Sirna onnachiiftuu buaarratti xiyyeeffatee Hojii gaggeessitotaa fi miseensota maanajimantii dhaabbilee Misooma mootumaatiif ni diriirsa; Hojirra akka oolus ni taasisa;

Yaaii waldaalee aksiyoona abbaa aksiyoonotaa irratti Mootummaa bakka ni bua; kaadhimamtoota boordii daayireektarotaa karaa    Mootummaatiin dhiyaatan ni bobbaasa;

Gaaffii hojjattootaa fi miseensota maanajimantii Dhaabbilee Misooma, daangaa umurii sooramaa ol tajaajiluuf gaafatamu irratti murtee dhumaa ni kenna.
Ejansii Babalina Waldaa Hojii Gamtaa Oromiyaa

Ejansiichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata:

Tarsiimoo, seerotaa fi sagantaalee waldaa Hojii gamtaa ni qopheessa; yeroo hayyamamus hojirra ni oolcha;

Hawaasni Magaalaa fi Baadiyyaa faayidaa waldaa Hojii gamtaarratti hubannoo akka argatu ni barsiisa; akka gurmaaan ni jajjabeessa; ni galmeessa; waraqaa ragaa ni kenna; Hojii keessa akka galan ni taasisa; ni hordofa;

Waldaaleen Hojii gamtaa haala miseensota isaanii fi hawaasaaf callaa guddistuu, oomisha industirii fi qonnaa, akkasumas liqii ittidhiyeessuu dandaan irratti deeggarsa barbaachisaa tae ni kenna;

Sochii Hojii waldaalee Hojii gamtaa cimsuuf, yuuniyeeniidhaan ykn federeeshiniidhaan akka gurmaaan ni jajjabeessa;

Waldaaleen Hojii gamtaa Investimantii keessatti akka bobbaanii fi oomisha qonnaa gara oomisha industiriitti akka jijjiiran deeggarsa barbaachisaa tae ni kenna; ni jajjabeessa;

Dandeettii gaggeessitootaa fi hojjattoota waldaalee Hojii gamtaa cimsuuf leenjii ni kenna; ykn leenjiin akka kennamuuf qaama dhimmi ilaalu waliin ni hojjeta;

Herreega waldaalee Hojii gamtaa ni qorata ykn akka qoratamu ni taasisa; raawwii Hojii fi qabiinsa qabeenyaa isaanii irratti Hojii inispeekshinii ni gaggeessa ykn akka gaggeeffamu ni taasisa; buaa qorannoo ykn inispeekshinichaa irratti hundaaee qaama dhimmi ilaalu waliin tarkaanfii seeraa ni fudhata ykn akka fudhatamu ni taasisa;

Waldhabiinsa waldaalee Hojii gamtaa waliin walqabatanii ka`an furmaata akka argatan haala ni mijeessa; addaan bahiinsa, walitti makamiinsaa fi diigamuu waldaalee Hojii gamtaa ilaalchisee seera irratti hundaauudhaan sirreeffama barbaachisaa tae ni taasisa;

Waldaaleen Hojii gamtaa maallaqa liqiidhaan haala itti argachuu fi deebisuu dandaan ni mijeessa;

Waldaaleen Hojii gamtaa sirna hojimaata fooyyaaa tae akka diriirfatan ni taasisa; moodeelii dambii ittiin bulmaataa qopheessee raabsuudhaan waldaaleen Hojii gamtaa haala qabatamaa guddinaa fi balina Hojii isaaniitiin gabbifatanii akka ittifayyadaman ni taasisa;

Guddina waldaalee Hojii gamtaatiif kan gargaaran piroojaktoota adda addaa ni qopheessa; ykn akka qopheeffatan deeggarsa barbaachisaa tae ni kenna;

Waldaaleen Hojii gamtaa oomisha adda addaa gatii fooyyaaa taeen akka gurguratan ykn akka bitatan qaama dhimmi ilaalu waliin qorannoo gabaa gaggeessuun odeeffannoo ni kenna;

Dhaabbilee Mootummaa fi  Mit-Mootummaa adda addaa dhimma waldaa Hojii gamtaarratti hojjatan waliin ni hojjata; ni qindeessa;

Seerota waldaa Hojii gamtaa ilaalchisanii bahan Hojirra ni oolcha; akka oolanis ni taasisa.
Ejansii Daldalaa Oromiyaa

Ejansichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata:

Sagantaalee adda addaa qopheessuudhaan imaammata, tarsiimoo fi seerota Misooma daldalaa ilaallatan qaamota dhimmi ilaalu hunda biratti hubannoon akka uumamu ni taasisa;

Seeronni Hojii daldalaa toachuuf bahan Hojirraa ooluusaanii ni mirkaneessa; Hojiin daldala seeraan alaa akka hin raawwatamne ni toata; tarkaanfii seeraa ni fudhata;

Hojiin daldalaa buuura imaammata Mootummaa Fedaraalaa fi Naannootiin qajeelfamuu isaa ni toata; ni jajjabeessaa; deeggarsa ni kenna;

Raabsiin Meeshaalee daldalaa, gatii fi taariifni murtaae kabajamuu isaa ni toata;

Abbootii qabeenyaa biyya keessaa daldala irratti bobbaaniif hayyama Hojii daldalaa ni kenna; ni toata;

Dubartoonnii fi dargaggoonni Hojii daldalaa irratti waldaadhaan akka gurmaaan ni jajjabeessa; gorsaa fi deeggarsa teekiniikaa ni kenna;

Tajaajilli daldalaa Naannoolee biroo waliin taasifamu, haala wal-deeggaraa taeen akka babalatuu fi gabbatu haala ni mijeessa;

Buaawwan Hojii daldalaa babalisuu fi beeksisuuf egzibiishinoonni akka qophaaan deeggarsa ni taasisa; ni qindeessa; kan qaamonni biroo qopheessan irrattis ni hirmaata;

Galmee daldala NAanichaa ni hundessa; ni bulcha; daldaltoota dhuunfaa fi waldaalee daldalaa ni galmeessa;

Qorannoowwan Misooma daldalaa ilaallatan ni gaggeessa; odeeffannoowwan walitti ni qaba; ni qindeessa; qaama dhimmi ilaaluuf ni tamsaasa;

Waldaalee damee, Manni Maree waldaalee damee, Manni Maree daldalaa fi waldaaleen haaraan akka hundeeffaman ni taasisa; dameewwaniif deeggarsa ogummaa fi teekiniikaa ni kenna;

Galmee galmeessa dhaabbata daldalaa wabiin qabaman ni qindeessa; ni toata; ni eega;

Daldalli hammayyaaee fi sadarkaa isaa eeggate akka babalatuu fi hoggansi Hojii daldalaa akka cimu hawaasa daldalaaf deeggarsa ni kenna;

Walitti dhufeenyi daldalaa Magaalaa fi Baadiyyaa gidduu jiru akka cimu deeggarsa barbaachisu ni kenna;

Waldaalaee daldalaa buuura seeraatiin gurmaaan  kamiiyyuu ni galmeessa;

Daldala dhuunfaa ykn waldaalee daldaalaaf hayyama ni kenna; ni haaromsa; ni haqa.
Koomishinii Invastmantii Oromiyaa

Koomishinichi aangoo fi Hojii aramaan gadii ni qabaata:

Haala Investimantiin Naannicha keessatti babalachuu ittidandaurratti yaada imaammataa fi tooftaa haaraa burqisiisuudhaan Boordii Investimantiitiif ni dhiyeessa; yammuu hayyamamu Hojirra ni olcha;

Gosaa fi carraa Investimantii Naannicha keessatti adeemsifamuu dandaan addaan ni baasa; Investimantii haaraa gabaa addunyaarratti barbaadamu qorachuun yeroo yeroon buaa qorannichaa Mootummaadhaaf ni dhiyeessa; invastaroota Hojii Investimantiirratti bobbauu barbaadaniifis odeeffannoo ni kenna;

Kuufama qabeenya Naannichaafi ragaalee babalina Investimantiif gargaaran waliitti ni qaba; ni qindeessa; ni tamsaasa; Hojirra ni oolcha; akka Hojiira oolanis ni taasisa;

Hojii Investimantii Naannichaa ni hoggana; qajeelfama barbaachisaa tae ni kenna; raawwiisaanii ni hordofa;

Lafa Investimantii qaamolee dhimmi ilaaluun qophaaan irratti ragaa qindeessee ni qaba; ni beeksisa; qaama dhimmi ilaalu waliin buuurri Misoomaa akka guutamu ni taasisa;

Invastaroonni saffisaan haala lafa itti argachuu dandaan ilaalchisee qaama dhimmi ilaalu waliin taee ni hojjeta;

Rakkoowwan invastaroota quunnaman qorachuun tarkaanfii sirreeffamaa ni fudhata;

Karoora ittifayyadama lafaarratti hundaauudhaan akaakuu piroojaktoota Investimantii qoratee ni qopheessa; qaama dhimmi ilaaluuf ni dhiyeessa; yammuu hayyamamu hojirra akka oolu ni taasisa;

Gaafii jijjiirraa gosa piroojaktoota Investimantiifi abbaa qabeenyummaa qajeelfama baurratti hundaaee ni raawwata;

Waliigaltee piroojaktoota Investimantii gurguddaa Boordii Investimantii Naannootiin murtaaan ni mallatteessa; ni galmeessa; ni hordofa; haalli raawwiisaa dambii Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa baasuun kan murtaau taa;

Lafa Investimantii Magaalaa fi Baadiyyaatti qaamolee dhimmi ilaaluun qophaaan waliigaltee Bulchiinsa sadarkaa adda addaatiin jiran waliin Hojii beeksisuu ni raawwata; carraa Investimantii argamuun abbootiin qabeenyaa fi bulchiinsi Godinaa ykn Magaalotaa waliigaltee akka mallatteessan ni taasisa; waliigaltee mallattaae ni galmeessa; haalli raawwiisaa Dambii Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa baasuun kan raawwatamu taa;

Balina lafa invasimantii invastaroonni fudhatan akkaataa waliigaltee galmaaeen tauusaa qaamolee dhimmi ilaalu waliin tauudhaan ni hordofa; rakkoon yoo jiraate irra deebiamee akka ilaalamu ni taasisa;

Abbootii qabeenyaa lammii biyya alaa fi lammii biyya keessaa waliin qindoominaan hojjetaniin alatti, invastaroota lammii biyya keessaa Naannicha keessatti Hojii Investimantiirratti bobbauu barbaadaniif hayyama invastimatii ni kenna; ni haaromsa; sochii seeraan ala jirurratti tarkaanfii ni fudhata;

Hayyama Investimantii kennuun dura piroojaktootni Investimantii qophaaanii  dhiyaatan qabeenya  uumamaa Naannoo irratti dhiibbaa kan hin qabane  tauusaanii qaama dhmmi ilaalu waliin qoratee ni mirkaneeffata;

Diizayinii piroojaktoota Investimantii mirkanaaan ni galmeessa; raawwiisaanii ni hordofa; sochii seeraan alaarratti tarkaanfii ni fudhata;

Sochii piroojaktoota Investimantii ni hordofa; invastaroota akkaataa waliigalteetiin Hojiisaanii hin hojjenne irratti tarkaanfii seeraa ni fudhata;

Invastaroonni hayyama ijaarsaa argatan buuura waliigalateetiin yeroo daangeffame keessatti akkaataa hayyama kennameefiin Hojiisaanii hojjachaa jiraachuusaanii hordofuudhaan ni deeggara; ni gorsa; akkaataa waliigalteetiin kan hin hojjenne yoo tae tarkaanfii seeraa ni fudhata;

Invastaroonni jajjabeessituu seeraan murtaaeef akka argatan ni taasisa;

Leenjii, seminaaraa fi workishooppii Investimantii jajjabeessu ni qopheessa; ni gaggeessa; sochii Investimantiirratti ibsa ni kenna;

Barreeffamoota Investimantii babalisuuf gargaaran ni qopheessa; invastarootaafi dhimmamtootaaf ni raabsa; daawwii addaa qopheessee invastarootaa fi qaama dhimmi ilaalu ni affeera.
Ejansii Dhimma Hojjataa fi Hawaasummaa Oromiyaa

Ejansichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata:

Imaammata Misooma nageenya hawaasummaa, seerotaa fi qajeelfamoota dhimma hojjataa fi hojjachiisaa ilalchisee bahaan Hojirra ni oolcha; Hojirra akka oolan ni taasisa; ni toata; qaama seera darbee argame irratti tarkaanfii sirreeffamaa ni fudhata;

Wal dhabiinsaa fi komee hojjataa fi hojjachiisaa gidduutti uumamu waliigalteen akka hiikamanii fi nageenyi industirii akka uumamu taasisuuf hojjattootaa fi hojjachiistota walitti fiduun waltaasisa;

Seerota dhimma hojjataa fi hojjachiisaa ilaalchisee bahan irratti qaama dhimmi ilaallatuuf leenjii hubannoo cimsu qopheessee ni kenna; deeggarsaa fi gorsa barbaachisu ni kenna;

Waldaalee hojjataa fi hojjachiisaa ni galmeessa; waraqaa ragaa qaama seerummaa ni kenna; ni hordofa; deeggarsa ogummaa ni kenna;

Waliigaltee gamtaa ni galmeessa; Hojirra ooluu isaa ni toata; deeggarsa oogummaa ni kenna;

Boordii Murteessaa Dhimma Hojjataa fi Hojjachiisaa Naannoo waldaaleen baayinaan jiraanitti ni hundeessa; humna namaa barbachisu ni ramada; ni bulcha; ni hordofa; ni toata;

Haala nageenya ogummaa fi fayyummaa Naannoo Hojii hojjattootaa, akkasumas buuura haala Hojii ilaalchisee        Dhaabbilee Misooma Mootummaa fi dhuunfaa keessatti argamuudhaan toannoo haala Hojii ni gaggeessa; tarkaanfii sirreeffamaa ni fudhata; akka fudhatamus ni taasisa;

Haala nageenya ogummaa fi fayyummaa Naannoo Hojii hojjattootaa ilaalchisee qorannoo ni gaggeessaa; ragaalee adda addaa ni qindeessa; ni xiinxala; buaa argamu Hojirra akka oolu ni taasisa;

Balaa Hojirraa fi dhibeewwan Hojii, Hojii waliin walqabatan ittisuuf hojjataa fi hojjachiisaa ni leenjisa; ni gorsa; ni toata; deeggarsa barbaachisaa tae ni kenna;

Istaandaardii fi sadarkaalee haala Hojii fi akkasumas toofataalee ittisa farreewwan nageenya ogummaa fi fayyumma hojjattootaa ilaalchisee bahaan akka Hojirra oolan ni taasia; ni hordofa; ni toata;

Imaammataa fi tarsiimoo bobbaiinsa Hojii Hojirra ni oolcha; ni hordofa;

Haala qabeenya humna namaa Naannichaa ni qorata; kan Hojirratti bobbaee fi hin bobbain adda ni baasa; ni xiinxala; ni qindeessa; ragaa fi istaatistiksii ni qopheessa; qaama dhimmi ilaaluuf ni kenna;

Ragaa humna namaa gabaan barbaadu, ogummaa barbaadamu, fedhii fi iddoo Hojii duwwaa jiru walitti ni qaba; adda ni baasa; ragaa fi odeeffannoo qindeessuun ni tamsaasa; Hojii fi hojjataan akka wal-qunnaman ni taasisa;

Hojii barbaaddota Naannicha keessatti qaxaramanii hojjachuu barbaadaniif bobbaiinsa Hojii fi aadaa Hojii irratti hubannoo ni kenna; ni gorsa; deeggarsa barbaachiisu ni taasisa; ejansii dhunfaa Naannicha keessatti hojjataa fi hojjachiissaa wal qunnamsiisan ni toata; hayyama ni kenna; ni haaromsa; ni haqa;

Rakkoolee jireenya hawaasummaa irratti qoannoo ni gaggeesssa; buaa qoannichaa irratti hundaauun tarsimoo ittisaa ni qopheessa; Hojirra ni oolcha; hojjiirra ooluu isaas ni hordofa;

Ragaa dhimma nageenya hawaasummaa ni qindeessa; Hojirra ni oolcha; ni tamsaasa;

Sagantaa guddina hawaasaa diriirsuu fi cimsuuf sochii taasisamu keessatti hojjattoota guddina hawaasaa ni leenjisa; Hojiitti ni bobbaasa; ni toata; deggarsa ni kenna;

Waldaaleen hawaasummaa fi wal-gargaarsaa adda addaa akka gurmaaan ni kakaasa; kan gurmaaaniif hayyama ni kenna; ni haaromsa; ni haqa; Hojii hawaasummaa fi Misooma adda addaa irratti akka hirmaatan ni barsiisa;

Mirgoota qaama miidhamtootaa, ittisa farreewwan jireenya hawaasummaa fi kunuunsa manguddootaa ilaalchisee hawaasaaf leenjii fi hubannoo qopheessee ni kenna; jijjiirama argame yeroon ni madaala;

Mirgootaa fi faayidaan qaama miidhamtootaa akka eegamuu fi ilaalcha dogoggoraa qaama miidhamummaa irratti jiru sirreessuuf ni hojjata; sagantaa raawwii Hojii fi seerota dhimma kanarratti bahan Hojirra ni oolcha; deeggarsa ni kenna;

Nageenyi maatii akka eegamu, walitti dhufeenyii fi aadaan walgargaarsa maatii akka cimuu fi maatiin rakkoo hawaasummaatiif akka hin saaxilamne ni hojjata; kanneen harka qalleeyyii taan deeggarsa akka argataniif haala ni mijeessa;

Qaama miidhamtootni tajaajila hirkoo qaamaa, leenjii ogummaa fi barumsa fedhii addaa akka argataniif qaama dhimmi ilaalu waliin tauun haala ni mijeessa; deeggarsa ogummaa ni kenna;

Manguddootaa fi qaama miidhamtoota gurmaauun Hojii Misoomaa keessa galuu barbaadaniif deeggarsa ogummaa akka argatan haala ni mijeessa;

Manguddootaa fi qaama miidhamtoota hirkoo fi deeggrsa hin qabane hawaasa keessatti tajaajila kunuunsaa fi haaromsaa akka argataniif haala ni mijeessa; deeggarsa ogummaa ni kenna; warra hawaasa keessatti gargaarsa argachuu hin dandeenyeef buufata keessatti akka kunuunsaman ni taasisa; buufataalee haaromsaa ni bulcha; ni hordofa; humna namaa barbaachisuu ni ramada; ni toata; deeggarsa ni kenna;

Manguddoonni bakka bashannanaa akka qabaatan haala ni mijeessa; beekumsa isaanii walitti qindeessuun dhaloota itti aanuuf akka darbu ni taasisa;

Qaamaa hawaasaa rakkoo jireenya hawaasummaa keessa galaniif tajaajila haaromsaa ni kenna; maatii isaanii ykn hawaasatti makamanii jireenya isaanii akka fooyyeffatan haala ni mijeessa; fandiin hawaasummaa akka hundaau ni taasisa; Hojirra ni oolcha; ni hordofa; deeggarsa ogummaa ni kenna;

Dhaabbileen MitiMootummaa dhimma nageenya hawaasummaa irratti akka bobbaan ni kakaasa; ni qindeessa; deeggarsa ni kenna; qaama dhimmi ilaalu waliin tauudhaan raawwii Hojii isaanii ni madaala
Koomishiinii Poolisii Oromiyaa

Koomishinichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata:

Gochaa fi sochiiwwan sirna Heera Mootummaa faallessanii fi balaarra buusuu dandaan  kamiiyyuu ni ittisa;

Gocha yakkaa fi balaan tiraafikii akka hin uumamne fi hin raawwatamne ni ittisa;

Qorannaan yakkaa, mirga namoota shakkamanii qabamnii Heeraa fi seeraan kabajame, eeggatee akka gaggeeffamu ni taasisa;

Yakkoota faayidaa Mootummaa Naannichaa fi dhaabbilee Mootummaarratti raawwataman ni ittisa;

Kaumsa yakkaa xiinxalee tooftaalee ittisaa ni baasa; ummannis kana beekee yakkarraa akka of eegu ni barsiisa; buaawwan qorannoo yakkaa filataman barsiisummaan hawaasaaf akka dhiyaatan ni taasisa;

Ummanni nageenya Naannoosaa kabachiisuu fi yakka ittisuuratti akka hirmaatu boordii koomiiniitii poolisiingii fi boordii nagenyaa ni gurmeessa; ni barsiisa; akkasumas dhimma kanaarratti dhaabilee Mootummaa fi  Mit-Mootummaa waliin ni hojjata; ni qindeessa;

Nageenya Naannichaa amansiisaa gochuuf qaamolee nageenya Mootummaa Federaalaa fi Naannoo dhimmi ilaallatu waliin odeeffannoo waljijjiira; qindoominaan ni hojjeta;

Qaama hawaasaa addatti deeggarsa poolisii barbaadan kan akka daaimmanii, dubartoota, maanguddootaa fi qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannaa addaa kennuun ni hojjata;

Hojiiwwan ittisa qorannaa yakka cimsuuf gaumsa ogummaaf tajaajilli poolisii sadarkaasaa kan eeggate akka tau qoannoowwan adda addaa ni gaggeessa;

Gurmaaina, tajaajilaa fi raawwii Hojii poolisii NAanichaarratti Hojii xiinxalaa fi inspekshinii ni gaggeessa; karoora tarsiimoo ni baasa; tooftaalee raawwii Hojii bifa wal fakkaatuun akka Hojirra oolu ni taasisa;

Meeshaalee warAanaa Naannicha keessatti argaman ni galmeessa; hayyama ni kenna; ni haaromsa; ni toata; seerarratti hundaauun hidhannoo ni hiikkachiisa;

Ragaa baatota seeraa abbaa alangaa waliin tauun ni dhiyeessa;

Yakkoota aangoo Mana Murtii Naannichaa  jalatti kufanii fi bakka buiinsa poolisii Federaalaatiin kennamuuf abbaa alangaa waliin tauun ni qorata;

Qorannoowwan teekiniikii ni gaggeessa; ragaa    ni kenna, akkasumas ragaa yakkarraa bilisa tauu abba alangaa waliin tauun ni kenna;

Meeshaalee ciraa (egzibiitii) akka ragaatti qabaman of eeggannoon ni eega; hanga qorannaan xumuramutti qabiinsaa fi haala abbaa qabeenyaatiif itti deebiuu dandauurratti abbaa alangaa waliin ni hojjata; yeroo qorannaan xumuramu kanneen akka ragaatti barbaachisan Mana Murtiititti dabarsee ni kenna; akkasumas qabeenya shakkamtoota qabaman imAanaan ni qaba; yeroo barbaachisaa tae ni deebisa;

Ajaja ykn murtee Mana murtiirraa kennamu ni raawwata;

Galmeewwan qorannaa yakkaa fi balaa tiraafikii, akkasumas ragaalee adda addaa qaama dhimmi ilaalu waliin tauudhaan sirnaan akka eegaman ni taasisa;

Balaan tasaa yeroo uumamu akkaataa  haala balaa uumameetiin gargaarsaa fi deeggarsa ni kenna; qaama dhimmi ilaalu waliin qindoominaan ni hojjeta;

Poolisii  Naannichaaf humna namaa barbaachisaa tae  filatee ni leenjisa; ni barsiisa; iddoo barbachisaa taetti ramadee  ni hojjechiisa; leenjii Hojirraas ni kenna; akka kennamus ni taasisa;

Humna kora bittinneessaa fi yakkamtoota gurumaaan toatu ni gurmeessa; ni leenjisa; ni bobbaasa;

Dandeettii raawwachiisummaa poolisii guddisuuf yeroo yeroon carraa barumsaatiif haala ni mijeessa;

Odeeffannoo fi istaastikisii yakkaa walitti ni qaba; ni qorata; akkaataa barbaachisummaa isaatti qaama dhimmi ilaaluuf ni dabarsa;

Dhaabbanni leenjii poolsii Naannichaa akka hundeeffamu ni taasisa; Meeshaalee fi humna namaatiin ni guuta; ni gurmeessa; ni bulcha.
Koomishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa Oromiyaa

Koomishinichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata:

Sirni Bulchiinsa gaarii fi dimokiraasii Koomishiinicha keessatti akka dagaagu haala mijeessuudhaan olaantummaan seeraa akka mirkanaau ni taasisa;

Dandeettii raawwachiisummaa hojjattoota Koomishinichaa guddisuuf haala leenjiin itti kennamu ni mijeessa;

Sirreeffamaan seeraa gara Mana sirreessaatti ergamu ajaja Mana Murtiitiin taee waaraantiin kan ittikenname qofa tauu isaa ni mirkaneeffata;

Sirreeffamtoonni seeraa yammuu tooannaa jala jiran mirgi isaanii haala garaagarummaa hin qabneen akka kabajamu ni taasisa;

Sirreeffamoota seeraa yeroo turtmaata isaanii keessatti jijjiirama amalaa fi yaadaa agarsiisan gara jireenya hawaasaatti deebisuuf Hojiilee dandeessisan ni raawwata;

Manneen sirreessaa keessatti wiirtuu leenjii ogummaa adda addaa hundeessuudhaan sirreeffamtoonni seeraa barumsa buuuraa, idilee fi ogumma, akkasumas hubannoo adda addaa argatan yeroo turmaata isaanii keessatti lammii oomishaawaa tauudhaan jireenyi hawaasummaa isaanii akka fooyyau ni taasisa;

Sirreeffamtoonni seeraa fayya qabeessa akka taan, akkasumas haamilee fi qaamaan akka ciman iddoowwan ispoortii fi bashannana adda addaa ni qopheessa;

Sirreeffamtonni seeraa qulqullina dhuunfaa fi Naannoosaanii akka eeggatan, kanneen dhibaman addatti bahanii akka qabamanii fi yaalaman ni taasia;

Baajata ramadamuun sirreeffamtoota seeraatiif nyaata gaaa tae ni dhiyeessa; dubartoota ulfaa fi daaimman haadha waliin Mana sirreessaa akka turan taasisamaniif kunuunsa addaa n taasisa;

Ajaja qaama aangoo seerummaa qabuun ala sirreeffamtoonni seeraa Mana sirreessaa akka hin seennee fi hin hiikamne, akkasumas guyyaa beellamaas Mana Murtiititti akka dhiyaatan ni taasia;

Sirreeffamoota seeraa yeroo turmaata isaanii keessatti fooyyaiinsa jijjiirama amalaa agarsiisan hordofuudhaan gorsaan (amakkiroodhaan) ni hiika;

Gaaffii oliyyannoo fi iyyata Sirreeffamtoonni seeraa qaama adda addaatti akka ergamuuf dhiyeeffatan qaama dhimmi ilaalutti ni dabarsaaf; buaasaas ni hordofa;

Sirreeffamtoonni seeraa maatiisaanii, ogeeyyii fayyaa, abukaatoo ittisaa isaanii fi k.k.f waliin akka wal qunnaman ni taasisa; akkasumas qaamota Manneen sirreessaa daawwachuuf ykn toachuuf dhufan hayyama qabaachuusaanii mirkaneeffachuudhaan ni keessummeessa;

Manneen sirreessaa fi jireenya hawaasummaa sirreeffamtoota seeraa fooyyessuuf galii sochii Hojii Misooma adda addaa Manneen sirreessaarraa argamu, akkasumas qaamota Mootummaa,  Mit-Mootummaa fi dhaabbilee gargaarsaa waliin wal qunnamuudhaan gargaarsa argamu Hojirra ni oolcha;

Nageenyaa fi tasgabbii Manneen sirreessaa ni kabachiisa; sirreeffamtoonni akka hin badne ni eega; naamusa akka kabajanis ni taasisa;

Galmee fi seenaa sirreeffamtoota seeraa sirnaan ni qaba; jijjiirama jirus guyyaa guyyaan ni hordofa;

Jireenya hawaasummaa sirreeffamtoota seeraa fooyyessuuf sirreeffamtoonni seeraa gurmaaanii galii akka argatan deeggarsa ni kenna; galiin argamus dhimma fooyyaiinsa jireenya hawaasummaa isaaniitiif akka oolu ni taasisa;

Sirreeffamtoota seeraa sochii Hojii Misooma adda addaarratti hirmaachisuudhaaf kan gargaaran wiirtuuwwan Misooma adda addaa ni babalisa; galii argamsiisan irraa kaffaltii gatii humnaa akka argatanii fi galii argamettis haala ittifayyadamuu dandaan ni mijeessa;

Qaamota Mootummaa fi  Mit-Mootummaa adda addaa wajjiin walitti dhufeenya ni taasisaa.
Koomishinii Misooma Naannoo Horsisee Bulaa 

Koomishiniichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata:

Misooma Naannoo Horsiisee Bulaa ilaalchisee qorannoo fi qoannoo ni gaggeessa; akka gaggeeffamus ni taasisa; ragaa adda addaa walitti ni qaba; ni qindeessa; sagantaa Misoomaa ittifufiinsa qabu ni qopheessa; Mootummaan yammuu hayyamamu Hojirra ni oolcha;

Tooftaa Misoomaa jiruufi jireenya hawaasa Horsiisee Bulaa fooyyessuuf Naannicha keessatti gaggeeffamu haala qabatamaa ummata Naannoo Horsiisee Bulaa waliin wal simuu dandaurratti yaada ni burqisiisa; yeroo hayyamamus Hojirra ni oolcha;

Abbootiin qabeenyaa dhuunfaa, dhaabbilee  Mit-Mootummaa fi seektaroonni Mootummaa dhimmi ilaallatu sochii Hojii Misooma Naannoo Horsiisee Bulaa keessatti qooda akka fudhatan ni qindeessa; ni jajjabeessa;

Sagantaalee fi piroojaktoota Misooma Naannoo Horsiisee Bulaatiif taan qopheessuudhaan qaamota dhmmi ilaalu waliin Hojirra ni oolcha; buaa qabeessummaa  isaas abbummaan ni hordofa;

Raawwii sagantaalee fi piroojaktoota Misooma Naannoo Horsiisee Bulaa keessatti gaggeeffamaniif fandii fi qabeenya ni barbaada; yammuu argames Hojirra ni oolcha; raawwiisaas ni hordofa;

Naannoo Horsiisee Bulaa keessatti ragaa gabaa walitti ni qaba; ni qindeessa; buaasaas fayyadamtootaaf akka qaqqabu ni taasisa;

Yaada furmaataa rakkoo gabaa Horsiisee Bulaa hiiku ni burqisiisa; qaama dhimmi ilaalu waliin tauudhaan misoomni buuura gabaa akka babalatu ni hojjeta; oomishni qulqullinaa fi baayina barbaadamun gabaa biyya keessaa fi alaatiif akka dhiyaatu ni taasisa;

Rakkoo hanqina bishaanii Naannoo Horsiisee Bulaa maqsuuf qorannoon akka gaggeeffamu haala ni mijeessa; tooftaa adda addaatiin cimmisa bishaanii ni raawwata; qaamolee adda addaa karoora Misooma bishaanii gaggeessan waliin qindaauun ni hojjata;

Dhiyeessa tajaajila buuura hawaasummaa Naannoo horsisee Bulaa ni qorata; sagantaa fi piroojaktota qopheessuudhaan akka babalatu ni taasisa; qaamolee dhimmi ilaallatu waliin qindoominaan ni hojjeta; haala ni mijeessa;

Ijaarsa jalisii xixiqqaa sadarkaa hirmaannaa ummataatiin hojjataman qaama dhimmi ilaalu waliin tauudhaan ni raawwachiisa; waldaalee ittifayyadamtoota jalisii bishaanii ni gurmeessa; ni deeggara; ni hordofa;

Tooftaa Misoomaa fi eegumsa qabeenya sanyii beeyiladaa, lafa dheedumsaa fi qabeenya uumamaa Naannoo Horsiisee Bulaa keessatti argamu kunuunsuu fi eegsisu ni baasa; Hojirra ni oolcha; ni hordofa;

Paakeejii Misooma Naannoo Horsiisee Bulaa ni qopheessa; akka babalatu ni taasisa; qaama dhimmi ilaalu waliin ni hojjata; deeggarsa barbaachisu ni kenna; Hojirra ooluusaa ni hordofa;

Naannoo Horsiisee Bulaa keessatti sirna akeekkachiisa duraa ni diriirsa; karoora qophii of eeggannoo balaa ni qopheessa; qaama dhimmi ilaalu waliin qindoominaan ni hojjata;

Naannoo Horsiisee Bulaa keessatti dhukkuba beeladaa; biqiltuu fi ilbisa weerartuu fi kan biroo irratti qaamolee dhimmi ilaalu waliin tauudhaan tarkaanfii ittisaa ni fudhata; tajaajilli kuwaaraantiinii akka babalatu ni taasisa;

Ijaarsaawwan buuura  Misooma Baadiyyaa fi dhaabbilee tajaajila hawaasummaa Naannoo Horsiisee Bulaatti gaggeeffamaniif istaandardii fi Diizayinii mijaaaan akka qophaau ni qorachiisa; qaamoleen Hojii ijaarsa buuura Misooma Baadiyyaa Naannoo Horsiisee Bulaa keessatti gaggeessan hundi akka ittifayyadaman ni taasisa; Hojirra ooluusaa ni hordofa; ni toata;

Naannoo Horsiisee Bulaatti tajaajiloota hawaasummaa hin babalanne filannoo biraa barbaaduudhaan ni babalisa; haala ni mijeessa; Hojirra akka oolan ni taasisa;

Callaa guddistuu fi teeknolojiiwwan gosa adda addaa oomishaa fi oomishtummaa Horsiisee Bulaa guddisuudhaaf gargaaran gara Horsiisee Bulaatti osoo hin darbin inistiitiyuutii qorannoo qonnaa waliin tauudhaan fudhatamuu isaanii ni mirkaneessa; bakka ittibarbaadamuuf qulqullinasaa eegee yeroodhaan Horsiisee Bulaaf akka dhiyaatu ni taasisa; haala ni mijeessa; n hordofa;

Dandeettii ogeessota Naannoo Horsiisee Bulaa jiran cimsuuf Yuunivarsiitotaa fi kolleejjota adda addaa waliin wal qunnamuun ogeessoonni ogummaa barbaadamuun haala leenjii itti argatan ni qindeessa; ni mijeessa;

Horsiisee Bulaan abbaa Misoomaa Naannoosaa akka tau mirkaneessuuf hirmaannaa fi hubannoon ummatichaa akka cimu leenjii adda addaa ni qopheessa; giddugaleessa leenjii Horsiisee Bulaa ni babalisa; ni qindeessa Hojirra ni oolcha;

Dubartoonni, Hojiiwwan Misoomaa Naannoo Horsiisee Bulaa keessatti gaggeeffaman irratti qooda fudhattootaa fi ittifayyadamtoota akka taan ni hojjeta; haala ni mijeessa;

Naannoo Horsiisee Bulaatti giddugaleessa sanyii Beeyiladaa fooyyessu, kilinkoonnii fi laaboraatoriiwwan tajaajila eegumsa fayyaa beeyiladaa akka babalatu ni taasisa; ni hoggana;

Naannoo Horsiisee Bulaatti abbootii qabeenyaa Hojii daldala qoricha beeyladaa fi farra ilbisootaa irratti bobbaaniif haala ni mijeessa; tamsaina qorichoota fayyaa horii fi ilbisoota seeraan alaa qaama dhimmi ilaallatu waliin ni toata; akkasumas qalma horii fi kuwaaraantiinii ilaalchisee seerota jiran Hojirra ooluusanii ni hordofa;

Haala qabatmaa Naannoo Horsiisee Bulaarratti hundaauudhaan qorannoo gaggeessuudhaan Hojiiwwan eegumsaa fi Misooma sululaa, lafa dheedumsaa, biyyee fi bishaanii tooftaa adda addaatti fayyadamuudhaan ni raawwata; ni hordofa; ni toata;

Naannoo Horsiisee Bulaatti Bosona Mootummaa, paarkii, dawoo bineensa Bosonaa fi lafa biqiltuun mukaa ittidhaabbatu ni daangeessa; gosa mukaa, bineensota Bosonaa, simbirroo badiif saaxila bahan ni kunuunsa; ummanni qabeenya kanarraas buaa akka argatu ni taasisa;

Naannoo Horsiisee Bulaatti qaamolee daldala buaa Bosonaa fi horsiisa bineensa Bosonaa irratti hirmaataniif deeggarsa teeknikaa ni kenna; raawwiisaas ni toata;

Tekinolojiiwwan giddu galeessa qorannootii bahan Mootummaa, Horsiisee Bultootaa fi waldaaleedhaan akka baayatanii fi raabsaman deeggarsa barbaachisu ni kenna; qooda fudhattootas ni jajjabeessa;

Waldaalee Hojii gamataa Naannoo Horsiisee Bulaatti qaama dhimmi ilaallatu waliin ni gurmeessa; qaama seerummaa akka argatan haala ni mijeessa; ni deeggara;

Gareewwan Misoomaa haala qabatamaa Naannoo Horsiisee Bulaatiin ni gurmeessa; garee Misoomaa irraas fayyadamaa tauusaanii ni mirkaneessa.
Koomishinii Qophii fi Ittisa Balaa Oromiyaa

Koomishiniichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata:

Qaamota dhimmi ilaalu wajjin atoomuudhaan imaammannii fi tooftaaleen balaa ofirraa ittisuuf bahan Hojirra akka oolan ni taasisa;

Haalawwan Naannicha keessatti balaan dhufuu dandauu eeran jiraachuu isaanii dursee ni qorata; ragaalee ni sassaaba; qaama dhimmi ilaallatuuf gabaasa ni dhiyeessa;

Dhaabbilee  Mit-Mootummaa Hojii gargaarsaa irratti bobbaan waliin waliigaltee ni seena; hojicha ni qindeessa; ni toata; qaama dhimmi ilaaluuf ni gabaasa;

Yeroo balaan uumamu gargaarsi barbaachisu miidhamtootaaf akka dhiyaatu gaaffii ni dhiyeessa; akka gaus ni taasisa; gargaarsichi sirriitti gauu isaa fi haqaan raabsamu isaa ni mirkaneeffata;

Qophii fi raawwii piroojaktoota sagantaa gargaarsaa Hojirra oolchuuf barbaachisan ni qindeessa;

Namoota balaadhaan buqqaaan deebisee ni dhaaba;

Kaayyoo isaa fiixaan baasuuf akka isa dandeessisu qaamota adda addaa waliin quunnamtii ni uuma.
Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa

Instiitiyuutichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata:

Wiirtuuleen qorannoo instiitiyuuticha jala jiran  kamiiyyuu akka cimanii fi haarawaan akka dhaabbatan ni taasisa;

Buaa qorannoo qonnaa qaamni ittifayyadamu akka beekuu fi Hojirra akka oolchu giddu-galeessota qorannoo qonnaa Naannichaa fi hawaasicha gidduu Hojiin qindoomina qabu akka raawwatamu ni godha;

Beekumsi mala qonnaa ummataa akka babalatu ni taasisa; firiiwwan qorannoorraa argamu ni beeksisa;

Sagantaan qorannoo qonnaa fedhii, imaammataa fi tarsiimoo Misoomaa Mootummaan baasuun kan wal simu tauusaa ni mirkaneessa;

Qorannoo Naannicha keessatti sadarkaa adda addaatti gaggeeffamu keessatti, piroojaktiiwwan qorannoo barbaachisaa hin taane, irra deddeebianii fi qisaasina qabeenyaa qaqqabsiisan akka hin jiraanne ni taasisa; gama biraatiin ammoo piroojaktootni qorannoo dhiyaatan fedhii Misooma Naannichaa tilmaama keessa kan galchan tauusaanii ni mirkaneessa;

Dhimmoota qorannoo qonnaa ilaallatan hundarratti ni hirmaata; Mootummaa Naannichaas ni mariachiisa;

Qorannoo qonnaa fi firii qorannoo biyya keessaa fi biyya alaatti gaggeeffaman ilaalchisee sirna ragaalee walitti dabarsuu ni gurmeessa; ni hoggana; haala faayidaa Naannootiif ooluu dandauun ni qorachiisa;

Qaama dhimmi ilaalu waliin tauudhaan Naannicha keessatti qorannoo qonnaa, mala qonnaa fi barnoota qonnaa qonnaan Bulaa fi Horsiisee Bulaa gidduutti atoominni Hojii akka jiraatu haala ni mijeessa;

Humni namaa qorannoo qonnaa Naannichaa irratti bobbau gahumsaa fi baayinaan akka jiraatu ni taasisa;

Qajeelfama Hojii sagantaalee fi piroojaktootni qorannoo qonnaa fedhii Misooma Naannichaa waliin walsiman ittiin gaggeeffaman ni qopheessa; Hojirras ni oolcha. 

Dhaabbata Bulchiinsa Manneenii Naannoo Oromiyaa

Dhaabbatichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata:

Manneen bulchuu, kireessuu fi kiiraa isaa walitti qabu;

Manneen Mootummaa haaromsuu fi suphuun eeguu fi kunuunsuu;

Namoota Manneen Mootummaa kireeffatanii dirqama isaanii buuura waliigaltee galaniin hin raawwanne irrattii fi namoota waliigaltee otoo hin qabaatiin Manneen Mootummaa qabatan murtee mataa isaatiin akka gadi lakkisan ni taasisa. Ijaarsa seeraa alaa qabiyyee Manneen Mootummaa irratti gaggeeffaman akka diigaman ni taasisa;

Qorannoo gaggeessuun gatii kiraa Manneen Mootummaa irratti kafalamuu qabu Hojirra ni oolcha;

Barbaachisaa taee yoo argame Manneen tajaajila Mootummaaf ooluu dandaan ni ijaara;

Manneen Mootummaa gurguurtaan akka dabarfaman murtee Mootummaa argatan irratti tilmaama gatii isaanii irratti qorannoo ni gaggeesa;

Manneen Mootummaa gurgurtaan haala ittidabarfamanii kennaman irratti sirna Mootummaan diriirsee hordofuun ni gaggeessa;

Manneen Mootummaa gurgurtaan haala ittidabarfaman irratti haala ni mijeessa.
Waaee Ittiwaamama Qaamolee Hojii Raawwachiiftuu

Keewwata kana keewwattoota xixiqqaa fooyyaiinsi ittiwaamamaa godhame akkuma jirutti taee, qaamoleen Hojii raawwachiiftuu biroo seerota hundeeffamaniin Hojii isaanii kan itti fufan taa.

Qaamoleen raawwachiistuu kanaa gaditti tarreeffaman ittiwaamamni isaanii Biiroo Industirii fi Misooma Magaalaa Oromiyaatiif taa:

Komishinii Barnootaa, Leenjii Teeknikaa fi Ogummaa Oromiyaa;

Ejansii Daldalaa Oromiyaa;

Ejansii Misooma Hojiiwwan Intarpiraayizoota Maayikiroo fi Xixiqqaa Naannoo Oromiyaa;

Ejansii Gabaa Oomisha Qonnaa Oromiyaa;

Koomishinii Investimantii Oromiyaa;

Inistiitiyuutii Pilaanii Magaalota Oromiyaa.

Qaamoleen raawwachiistuu armaan gadiitti tarreeffaman ittiwaamamni isaanii Biiroo Qonnaa Oromiyaatiif taa:

Ejansii Babalina Waldaa Hojii Gamtaa Oromiyaa;

Ejansii Qabeenya Misooma fi Eegumsa Fayyaa Beeyladaa Oromiyaa;

Komishinii Misooma Naannoo Horsiisee Bulaa Oromiyaa;

Komishinii Qophii fi Ittisa Balaa Oromiyaa;

Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa.

Qaamoleen raawwachiistuu kanaa gaditti tarreeffaman ittiwaamamni isaanii Biiroo Siviil Sarviisii fi Bulchinsa Gaarii  Oromiyaatiif taa:

Ejansii Teekinoolojii Qunnaamtii fi Odeeffannoo Oromiyaa;

Kolleejjii Pabliik Sarviisii Oromiyaa.

Qaamoleen raawwachiistuu kanaa gaditti tarreeffaman ittiwaamamni isaanii Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa Oromiyaatiif taa:

Komishinii Poolisii Oromiyaa;

Komishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa Oromiyaa.

Dhaabbatni Bulchiinsa Manneenii Oromiyaa, ittiwaamamni isaa Waajjira Pireezidantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatiif taa.
Waaee Irraa Deebianii Qaama Raawwachistuu Naannicha Gurmeessu

Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa barbaachisaa taee yoo argate dambii baasuun qaamaa raawwachiistuu aangoo fi Hojii Caffeetii ala jiru akka dachau, qaama raawwachiistuu kan biraa waliin akka walittimakamu, ykn gargar akka bahu gochuu, ittiwaamamni ykn aangoo fi Hojiin isaa akka jijjiiramu gochuu ykn qaama raawwachiiftuu haaraa dhaabuu, qaamaa raawwachiiftuu Naannichaa irra deebiin gurmeessuuf aangoon labsii kanaan kennameefii jira.
KUTAA SHAN 

AANGOO FI HOJII ITTIGAAFATAMTOOTA QAAMOLEE  RAAWWACHIIFTUU

Aangoo fi Hojii Hogganaa

Hogganaan qaama raawwachiiftuu labsii kanaan dhaabbate hundinuu aangoo fi Hojii Mana Hojii Mootummaa sanaaf kenname raawwachuu fi raawwachiisuutti dabalatee aangoo fi Hojii kanatti aanan ni qabaata:

Caasaa Mana hojichaa fi baajata waggaa Hojiidhaaf barbaachisu qoratee qaama dhimmichi ilaallatuuf ni dhiyeessa; yammuu hayyamamus Hojirra oolcha;

Mana hojichaa humna namaa fi Meeshaaleedhaan ni gurmeessa;

Haala addaatiin yoo murtaae malee hojjettoota isaa akka seera Bulchiinsa hojjettoota      Mootummaatiin ni mindeessa; ni bulcha; ni hoggana;

Mana hojichaa bakka bu`uudhaan qaamolee adda addaa waliin wal qunnamtii Hojii ni raawwata; walga`ii adda addaarrattis ni hirmaata;

Hojiisaa sirriitti gaggeessuuf seera biraa baasuun barbaachisaa ta`ee yammuu argamu, wixinee seeraa burqisiisuudhaan qaama dhimmi ilaallatutti ni dhiyeessa;

Adeemsaalee Hojii adda addaa, aangoo fi Hojii seeraan kennameef sirriitti raawwachuu isa dandeessisu akka barbaachisummaa isaatti ni gurmeessa;

Imaammanni, karoorri, seerri Mootummaa fi Mana hojichaatiin bahan haala akkamiitiin akka raawwatamaa jiran kan agarsiisu danda`an ragaalee fi gabaasota walitti ni qaba; ni gurmeessa; qaama dhimmichi ilaallatuuf ni dabarsa;

Aangoo fi Hojiilee seeraan kennamaniif keessaa hanga barbaachisaa ta`e bakka bu`uumsaan Manneen Hojii sadarkaa gadiif ykn qaama biraatiif kennuu ni danda`a;

Keewwata kanan Keewwatoota xixiqqaa 1-8 jalatti kan tumaman akkuma jiraniiti ta`ee Hoggannaan Biiroo Qonnaa Oromiyaa kallattiidhaan Hojiilee eksteenshinii qonnaa irratti xiyyeeffatee Hojiisaa ni gaggeessa.

Keewwata kanan Keewwatoota xixiqqaa 1-8 jalatti kan tumaman akkuma jiraniiti ta`ee Hoggannaan Biiroo Siviil Sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa kallattiidhaan Hojiiwwan riiformii irratti xiyyeeffatee Hojiisaa ni gaggeessa.
Aangoo fi Hojii Itti Aanaa Hogganaa

Itti Aanaan hogganaan ManaHojii kamiiyyuu aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata: 

Karoorrii fi sagantaan Mana hojichaa akka Hojirra oolu gochuudhaan Hoogganicha ni gargaara;

Yeroo Hoogganichi hin jirre bakka bu`ee ni hoggana;

Hojiilee hogganaa Mana hojichaatiin kennamaniif kan biroo ni raawwata. 

Waa`ee Qaamolee Boordiidhaan Hogganaman

Labsiin kun otoo hin bahiin dura qaamoleen raawwachiiftuu boordiidhaan gaggeeffamaa turan  kamiiyyuu akkaatuma seera ittiin hundeeffamaniin Hojii isaanii kan itti fufan ta`u.

Seera itti hundeeffameen haala addaatiin yoo tumame malee, ittiwaamamni Boordii  kamiiyyuu, Waajjira Pireezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatiif ta`a.

Keewwata kana keewwata xiqqaa 1 jalatti kan tumame jiraatullee, Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa Boordiilee haarawaa dhaabuu ykn kan amma jiran akka haarawaatti hundeessuu ni danda`a.
KUTAA JAHA
WAA`EE MANNEEN MAREE BULCHIINSA GODINAA, AANAA FI GANDAA
Waa`ee Mana Maree Bulchiinsa Godinaa

Manni Maree Bulchiinsa Godinaa raawwii aangoo fi Hojii Heera Naannicha Keewwata 71 tiin Bulchiinsa Godinaatiif kennaman ni hordofa; ni qindeessa; ol`aantummaadhaan ni hoggana;

Manni Maree Bulchiinsa Godinaa miseensota kanatti aanan ni qabaata:

Dura ta`a Bulchiinsa Godinaa;

Itti Aanaa Dura ta`a Bulchiinsa Godinaa;

Itti gaafatamaa Waajjira Industirii fi Misooma Magaalaa Godinaa;

Itti gaafatamaa Waajjira Qonnaa Godinaa;

Itti gaafatamaa Waajjira Siviil Sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii Godinaa;

Itti gaafatamaa Waajjira Barnoota Godinaa;

Itti gaafatamaa Waajjira Fayyaa Godinaa;

Itti gaafatamaa Waajjira Haqaa Godinaa;

Ittigaafatamaa Waajjira Bulchiinsaa fi Nageenyaa Godina;

Itti gaafatamaa Waajjira Bishaanii, Albuudaa fi Inarjii Godinaa;

Ittigaafatamaa Waajjira Maallaqaa fi Misooma Dinagdee Godinaa;

Itti gaafatamaa Waajjira Lafaa fi Eegumsa Naannoo Godinaa;

Itti gaafatamaa Waajjira Dhimmoota Koomunikeeshinii Mootummaa Godinaa;

Itti gaafatamaa Waajjira Dhimma Dubartootaa fi Daa`immanni Godinaa;

Ittigaafatamaa Waajjira Dargaggootaa fi Ispoortii Godinaa;

Keewwata kana keewwata xiqqaa 2 jalatti kan tumame yoo jiraatellee, baayinni miseensota Mana marichaa akkuma barbaachisummaa isaatti Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatiin hir`achuu ykn dabalamuu ni danda`a.

Dura Taa`aa fi Itti Aanaa Dura Taa`aan Godinaa Pireezidantii Naannichaatiin dhiyaatanii Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatiin muudamu.

Ittiwaamamni Dura Taa`aa Godinaa Pireezdaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatiif ta`a.

Ittiwaamamni Itti Aanaa Dura Taa`aa Godinaa Dura Taa`aa Godinichaatiif ta`a.

Dura Taa`aan Godinaa Miseensa Mana Maree Bulchiinsa Godinaa osoo hin muudiin dursa, waa`ee namicha muudamuuf kaadhimamee ilaalchisee Hogganaa Biiroo waliin ykn Mana Hojii ol`aannaa kaadhimamaa waliin mari`achuu qaba.

Aangoo fi Hojiin Dura Taa`aa Godinaa Heeraa Naannichaa Keewwata 73 jalatti tumame akkuma eegametti ta`ee pireezidantii Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa bakka bu`uudhaan:

Aanaalee fi Magaalota Godinicha keessa jiran keessatti raawwii imaammataa, seeraa fi qajeelfamota Mootummaa ni qindeessa; ni hordofa; ni qorata; ni deeggara;

Hojii Dura Taa`ota Bulchiinsa Aanolee ol`aantumaadhaan ni qindeessa; ni hordofa; ni qorata; ni deeggara; qajeelfama barbaachisaa taes ni kenna.

Itti Aanaan Dura Taa`aa Godinaa aangoo fi Hojii Heera Naannichaa Keewwata 74 jalatti tumamee ni qabaata.
Waa`ee Mana Maree Bulchiinsa Aanaa

Manni Maree Bulchiinsa Aanaa aangoo fi Hojii Heera Mootummaa Naannichaa Keewwata 85 tiin kennameef ni qabaata;

Manni Maree Bulchiinsa Aanaa miseensota kanatti aanan ni qabaataa:

Dura Ta`a Bulchiinsa Aanaa;

Itti Aanaa Dura Ta`a Bulchiinsa Aanaa;

Ittigaafatamaa Waajjira Industirii fi Misooma Magaalaa Aanaa;

Ittigaafatamaa Waajjira Qonnaa Aanaa;

Ittigaafatamaa Waajjira Siviil Sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii Aanaa;

Ittigaafatamaa Waajjira Barnoota Aanaa;

Ittigaafatamaa Waajjira Fayyaa Aanaa;

Ittigaafatamaa Waajjira Haqaa Aanaa;

Ittigaafatamaa Waajjira Bulchiinsaa fi Nageenyaa Aanaa;

Ittigaafatamaa Waajjira Bishaanii, Albuudaa fi Inarjii Aanaa;

Ittigaafatamaa Waajjira Maallaqaa fi Misooma Dinagdee Aanaa;

Ittigaafatamaa Waajjira Lafaa fi Eegumsa Naannoo Aanaa;

Ittigaafatamaa Waajjira Dhimmoota Koomunikeeshinii Mootummaa Aanaa;

Ittigaafatamaa Waajjira Dhimma Dubartootaa fi Daa`immanni Aanaa;

Ittigaafatamaa Waajjira Dargagootaa fi Ispoortii Aanaa.

Dura Taa`aa Bulchaan Aanaa akkaataa Heera Naannichaa Keewwata 87(1) tiin muudama. Ittiwaamamni isaas Mana Maree Aanichaa fi Bulchaa Godinichaatiif ta`a.

Itti Aanaa Dura Taa`aa Bulchaan Aanichaa Dura Taa`aa Bulchaa Aanichaatiin dhiyaatee Mana Maree Aanichaatiin muudama; ittiwaamamni isaas Dura Taa`aa Bulchaa Aanichaaf ta`a.

Dura Taa`aa Bulchaan Aanaa Miseensa Mana Maree Bulchiinsa Aanaa osoo hin muudiin dura waa`ee namicha muudamuuf kaadhimamee ilaalchisee Hoganaa Biiroo ykn Mana Hojii ol`aannaa kaadhimamaa waliin mar`achuu qaba.

Heera Naannichaa keewwata 87 jalatti kan tumamee akkuma eegameetti ta`ee, Dura Taa`aan Bulchiinsa Aanaa haala raawwii Hojii Mootummaa ilaalchisee Dura Taa`aa Bulchiinsa Godinaatiif gabaasaa ni dhiyeessa. 
Waa`ee Mana Maree Bulchiinsa Gandaa

Aangoo fi Hojiin Mana Maree Bulchiinsa Gandaa akkaataa Heera Naannichaa Keewwata 96 tiin tumame ta`a.

Manni Marichaa miseensota kanaan gadii ni qabaata:

Dura Taa`aa Bulchiinsa Gandaa;

Itti Aanaa Dura Taa`aa Bulchiinsa Gandaa;

Ittigaafatamaa Bulchiinsaa fi Nageenyaa Gandaa;

Ittigaafatamaa Qonnaa Gandaa;

Ittigaafatamaa Barnoota Gandaa;

Ittigaafatamaa Siviil Sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii Gandaa;

Ittigaafatamaa Dhimma Dubartoota fi Daa`immanii Gandaa;

Ittigaafatamaa Waajjira Fayyaa Gandaa.

Ittigaafatamtoonni qaamolee Mootummaa Gandichaa keessa jiran Mana Maree Bulchiinsa Gandaa keessatti, miseensummaan akka hirmaatan ni taasifama.

Miseensonni Mana Maree Bulchiinsa Gandaa Dura Taa`aa Gandichaatiin dhiyaatanii Mana Maree Gandaatiin muudamu; ittiwaamamni isaaniis Dura Taa`aa Bulchaa Gandaa fi Mana Maree Gandichaatiif ta`a.

Manni Marii Bulchiinsa Gandaa sochii siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa Gandichaa raawwachiisuuf koree miseensota Mana Maree Gandaa fi jiraattota Gandaa of keessaa qabuun ni gurmaaa.

Dura Taa`aa fi Itti Aanaan Dura Taa`aa Gandaa akkuma walduraa duba isaaniitiin Heera Naannichaa keewwata 97(1) fi 99(2) jalatti tumameen muudamu; aangoo fi Hojiin isaaniis akkaataa Heera Naannichaa keewwata 98 fi 99 tiin kan ibsame ta`a.

Ittiwaamamni Dura Taa`aa Gandaa Mana Maree Gandichaa fi Dura Taa`aa Aanaatiif ta`a.

Dura Taa`aan Gandaa sochii siyaasaa, diinagdee fi haawasummaa Gandichaa ol`aantummaadhaan ni hoggana; ni qindeessa; ni to`ata; Mana Maree Gandichaa fi Dura Taa`aa Bulchaa Aanaatiif gabaasaa ni dhiyeessa.
Dirqama Qaama Raawwachiiftuu  kamiiyyuu

Qaamni raawwachiiftuu miseensa Mana Maree Bulchiinsaa ta`ee ykn hin taane  kamiiyyuu, raawwii, aangoo fi Hojii labsiidhaan Mana Hojii isaatiif kenname ilaalchisee, Mana Hojii ol`Aanaa isaatiif gabaasa dabarsuu, qajeelfama Hojii raawwachuu fi raawwachiisuuf dirqama seeraa ni qabaata.
Waa`ee Damee Manneen Hojii Seektarootaa

Labsii kana keewwata 12 jalatti kan ibsaman Biiroolee fi Manneen Hojii, akaakuu fi akkaataa bifaa fi bal`ina Hojii isaaniitiin sadarkaa Godinaa, Aanaa, Magaalaa ykn Gandaatti gulantaa Bulchiinsaa lamaa ykn lamaa ol walitti butuudhaan ykn gulantaa Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa hundaatti damee qabaachuu ni danda`u.

Moggaafamnii fi sadarkaa damee Mana hojichaa manni Hojii ol`Aanaan dhimmi ilaalu tartiiba caaseffamaa fi gurmaa`ina dhiyeeffatu irratti hundaa`uudhaan Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatiin kan murtaa`u ta`a.

Aangoo fi Hojiin Mana Hojii sadarkaa kamiittuu argamu, aangoo fi Hojii Mana Hojiisaa sadarkaa Naannootti kenname raawwachiisuu ta`a.

Raawwii aangoo fi Hojii waajjira ol`Aanaa isaaf labsii kanaa fi seerota biroon kenname ilaalchisee ittiwaamamni Mana Hojii damee  kamiiyyuu, Mana maree sadarkaa isaatti argamuu fi waajjira isaa ol`Aanaadhaaf ta`a.

Ramaddiin, mindeffamni, guddinni, jijjiirraan, adabbiin naamusaa fi gaggeessaan hojjettoota damee Manneen Hojii seektara  kamiiyyuu, akkaataa seera Bulchiinsa hojjettoota Mootummaa fi seerota raawwannaa qaban biraa qofaan kan raawwatamu ta`a.
Walittidhufeenyaa Bulchiinsotni Magaalaa Manneen Hojii Seektaroota Naannoo Wajjin Qabaatan 

Labsii Bulchiinsa Magaalaa keessatti kan tumame akkuma eegametti ta`e:

Ittiwaamani Bulchiinsa Magaalota sadarkaa tokkooffaa fi lammaffaa Pireezdantii Mootummaa Naannichaatiif ta`uun isaa akkuma eegameetti ta`ee, ittiwaamamni Bulchiinsa Magaalota sadarkaa sadaffaa fi afraffaa Bulchiinsa godinaa Magaalonni kun keessatti argamaniif ta`a.

Ittiwaamani Manneen Hojii seektaroota Bulchiinsa Magaalota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa keessatti argaman, Mana Hojii ol`Aanaa isaanii Naannoorra jiruu fi Bulchiinsa Magaalotaa keessatti argamaniif ta`a.

Ittiwaamamni Manneen Hojii seektaroota Bulchiinsa Magaalota sadarkaa sadaffaa fi afraffaa keessatti argaman, Manneen Hojii seektaroota isaanii godina Magaalonni kun keessatti argamaniif ta`a.

Magaalotaa fi Aanoleen Magaalota kana marsanii jiran gidduu walittidhufeenyaan ykn waliigalteen seenamu gama dura taa`aa Aanichaa fi kantiibichaa Magaalaa ykn namoota isaan bakka buusaniin qofaan raawwatama.

Labsii kana keewwata 50 jalatti kan tumame, gabaasaa dabarsuu fi qajeelfama Hojii raawwachuu fi raawwachiisu ilaalchisee dirqamni qaama raawwachiiftuu  kamiiyyuudhaaf kan tumame, qaamolee raawwachiiftuu Bulchiinsa Magaalaarrattis raawwatiinsa ni qabaata.
KUTAA SHAN

WAAEE TUMAALEE ADDA ADDAA

Waa`ee Mirgaa fi Dirqama Dabarsuu

Mirgaa fi dirqamni qaamolee raawwachiiftuu kanaan dura waliin turanii labsii kanaan gargar bahanii, mirgaa fi dirqamichi aangoo fi Hojii isaanii wajjiin kan wal-qabatuu fi gargar hiramuus kan danda`u yoo ta`e, labsii kanaan qaama haarawaa isaan makatee hundeeffametti darbee jira.

Mirgaa fi dirqamni qaamota labsichaan dura of-danda`anii turanii amma labsii kanaan walitti makamanii, gara qaama walitti makamiinsa isaanitiin uumametti darbee jira.

Mirgaa fi dirqamni waliin qabaachaa turan kan eenyu akka ta`e gargar baasuun kan hin danda`amnee fi qaamonni dhimmi ilaalu garuu kan gargar bahan yoo ta`e, dhimmichi Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatti dhiyaatee kan murtaa`u ta`a.
Tumaalee Ce`umsaa

Haala Labsii Kanaan caasaan diriiree hanga Hojirra oolutti seeraa fi caasaa jiruun wanti barbaachisu hundi ni raawwatama.

Hojiileen labsiin kun osoo hin bahiin eegalaman hundi labsii kanaan akka eegalamanitti lakkaawamanii raawwiin isaanii ittifufa.
Waa`ee Seerota Raawwatiinsa Hin Qabaanne

Labsiiwwan Haqaman:

Labsii qaamota raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyyessuu fi Aangoo fi Hojii isaanii irra deebiidhaan murteessuuf bahe labsii lakk.87/1997;

Labsii qaamota raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyyessuu fi aangoo fi Hojii isaanii irra deebiidhaan murteessuuf bahe labsii lakk. 87/1997 fooyyessuuf labsii bahe lak. 96/1997;

Labsii qaamota raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyyessuu fi aangoo fi Hojii isaanii irra deebiidhaan murteessuuf bahe labsii lakk.105/1998 fooyyesuuf labsii bahe lakk. 129/1999;

Labsii qaamota raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyyeessuu fi aangoo fi Hojii isaanii irra deebiidhaan murteessuuf bahe labsii lakk.87/1997 fooyyesuuf labii bahee lakk. 132/2000; 

Labsii Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa irra Deebi`uudhaan hundeesuuf labsii bahe lak. 143/2001;

Labsii qaamota raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyyeessuu fi aangoo fi Hojii isaanii irra deebiidhaan murteessuuf bahe labsii lakk. 87/1997 fooyyesuuf labsii bahee lakk.144/2001;

Labsii qaamota raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyyessuu fi aangoo fi Hojii isaanii irra deebiidhaan murteessuuf bahe labsii lakk. 87/1997 fooyyesuuf labsii bahee lakk.145/2001;

Labsii Biiroo Lafaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Labsii bahe lakk.147/2001.

2)  Dhimmoota labsii kanaan uwwifaman ilaalchisee seeronni biraa raawwatiinsa hin qabaatan.

3)  Seerri labsii kanaa wajjin wal faallessu  kamiiyyuu dhimmoota labsii kana keessatti tumaman irratti raawwatiinsa hin qabaatan.

Waa`ee Dambii fi Qajeelfama Baasuu

1)  Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa aangoo fi Hojii qaamolee raawwachiiftuu Hojirra kan oolchan boordota, ejansiilee, dhaabbattootaa fi kkf qoratee dambiidhaan akka dhaabu labsii kanaan aangoon kennameeraaf.

2)   Labsii kana Hojii irra oolchuuf Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa dambii ykn qajeelfama baasuu ni danda`a.

3)  Qaamni raawwachiiftuu labsii kanaan dhaabbate  kamiiyyuu aangoo fi Hojiisaa raawwachuuf qajeelfama baasuu ni danda`a.
Dirqama Deggarsa kennuu

Qaamni dhimmichi ilaallatu  kamiiyyuu, dhimmoota Labsii kana keessatti ibsaman Hojiiirra oolchuuf dirqama deeggarsa kennuu qaba.
Guyyaa Labsichi Ittiragga`u

Labsiin kun Fulbaana 20 bara 2003 irraa eegalee kan ragga`e ta`a.
Finfinnee, Fulbaana  20, Bara 2003
Alamaayyoo Atoomsaa

Pireezidaantii 

Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Advertisements
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close